Hospodaření obce a rozpočet na rok 2008
Začátek roku je pro obce a obecní úřady vždy náročný. Obzvláště pak tam, kde pracují
pouze dva – starosta a účetní. Uzavírá se loňské hospodaření, připravuje se nový rozpočet a
k tomu se vyplňuje spousta hlášení a statistik. Loňský rok je uzavřen, zkontrolován oddělením
kontroly Libereckého kraje, rozpočet pro letošní rok je schválen a nyní můžeme předložit
konkrétní údaje.
Hospodaření obce skončilo s příjmy 6,780 tis. Kč. Nejvyšší byly příjmy daňové (4,816 tis.
Kč), dále z provozu vodovodů (602 tis. Kč), z pronájmů bytových a nebytových prostor (219
tis. Kč), tržby z lesního hospodářství (368 tis. Kč), na poplatcích (ze psů, za odpad a dalších)
jsme vybrali 377 tis. Kč. Zbytek příjmů tvoří dotace, úroky, splátky půjček z fondu rozvoje
bydlení a další.
Výdaje loňského roku činily 5,534 tis. Kč. Na provoz obce bylo vynaloženo 1,592 tis. Kč
(místní správa, zastupitelstvo obce, osvětlení, rozhlas, kronika, knihovna, občanské
záležitosti, atd.). Provoz vodovodu nás stál 312 tis. Kč, výdaje na lesní hospodářství činily
69tis. Kč, na školství 715 tis. Kč, na tělovýchovu 165 tis. Kč (včetně provozu tělocvičny), na
činnost hasičů včetně oprav 282 tis. Kč, na údržbu obecních cest včetně investic 1,338 tis. Kč
a na dopravní obslužnost 63 tis. Kč. Za likvidaci odpadů obec zaplatila 493 tis. Kč. Projekt na
zvýšení bezpečnosti dopravy 59 tis. Kč a do bytů jsme investovali 66 tis. Kč.
Další výdaje: dotace pojízdné prodejně 20 tis. Kč, pečovatelské služby 27 tis. Kč, 2 mil.
Kč byly převedeny jako rezerva na Sporoinvest.
Loňské hospodaření obce skončilo přebytkem ve výši 1,246 tis. Kč.
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2008 byl dle zákona zveřejněn na úřední desce a schválen na únorovém
zasedání zastupitelstva. Příjmy předpokládáme 7,040 tis. Kč a výdaje 7,891 tis. Kč. Schodek
ve výši 851 tis. Kč bude financován zůstatkem účtu.
Hlavním příjmem bude opět podíl na státem vybraných daních 5,566 tis. Kč. U poplatků za
odpad a ze psů není žádná změna a obec by měla vybrat 343 tis. Kč, výše vodného se nemění
a příjem by měl činit 526 tis. Kč. Příjmy z nájemného a ostatní drobné příjmy zůstávají
obdobné jako vloni.
Pokud jde o výdaje, byly kromě běžných provozních výdajů – 3,93 mil. Kč do rozpočtu
zařazeny tyto akce : výstavba chodníku k Zemědělské technice, komunikace (za továrnou, u
Zajícových a Podzimkových a od hřiště k Novým Dvorům), oprava odpadu v tělocvičně,
dokončení opravy Sv. Trojice u školy (spoluúčast k dotaci), přeložka vodovodu za
Kašparovými, rybník (spoluúčast k dotaci), oprava propustí a mostků, údržba zeleně (lípy u
ZŠ a na křižovatce), obnova dopravního značení, požární nádrž v Tuhani (spoluúčast
k dotaci), rekultivace zavážky proti restauraci Tuhaňka.
Blahopřání
V měsíci březnu slaví své významné životní jubileum paní Máková Marie z Pohoří. Srdečně
blahopřejeme!