Informace dle zákona 106/1999 Sb

 

1. Úplný oficiální název obce.

Obec Stružinec

2. Důvod a způsob založení

Zákon o obcích 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Milan Klikar – starosta

Ilona Šafaříková – účetní

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Stružinec, č.p. 191, 512 51 Lomnice nad Popelkou
tel.: 481 672 321 / 724 179 995
e-mail: info@struzinec
https://www.struzinec.cz

5. Bankovní spojení

1263097339/0800
Česká spořitelna Lomnice nad Popelkou

6. IČO

00276154

7. DIČ

CZ00276154

8. Rozpočet

Zveřejněn

9. Žádosti a informace

OÚ Stružinec (viz. kontakt)

10. Příjem žádostí a dalších podání

OÚ Stružinec

11. Opravné prostředky

V místě a lhůtě vypsaném na rozhodnutí v odstavci poučení

12. Formuláře pro styk s úřadem

a)      žádost o povolení napojení vjezdu na místní komunikaci
b)      žádost o povolení zvláštního užití komunikace
c)      žádost o povolení napojení vodovodu a kanalizace
d)     prohlášení o vzdání se opravných prostředků
e)      přihlašovací lístek k trvalému pobytu
f)       potvrzení o změně trvalého pobytu
g)      žádost o poskytnutí informací z informačního systému
h)      žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

13. Návody na řešení situací (popisy postupů)

Obecně závazné vyhlášky v bodě č. 14

14. Nejdůležitější předpisy

Obecně závazné vyhlášky:
č. 1/2014 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem  na území obce Stružinec
č. 2/2010 – o místním poplatku ze psů
č. 3/2010 – o místním poplatku ze vstupného
č. 4/2010 – o místním poplatku z ubytovací kapacity
č. 1/2012 – kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce
č. 2/2012 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace poskytujeme zdarma

16. Výroční zprávy

rok 2012

17. Rozpočtové a příspěvkové organizace

ZŠ a MŠ

 

Za správnost odpovídá Milan Klikar, starosta

Ve Stružinci 12. 11. 2014