Odpadní vody

Dnes bych chtěl našim spoluobčanům připomenout jeden z mnoha důsledků požadovaného souladu naší s evropskou legislativou, tentokrát v oblasti likvidace odpadních vod:

Již 1. ledna 2002 vstoupil v platnost zákon č. 254/2001 Sb. O vodách (Vodní zákon), který stanovil povinnost vlastníků jednotlivých nemovitostí, zkolaudovaných před 1. lednem roku 2002, likvidovat odpadní vody v souladu s ustanoveními tohoto zákona. Měrné limity obsahu jednotlivých škodlivin ve vypouštěných odpadních vodách poté konkrétně stanovila vyhláška č. 61/2003 Sb. Dle výše zmíněného Vodního zákona byl povinen každý majitel jednotlivé nemovitosti zkolaudované před 1. lednem 2002 uvést likvidaci svých odpadních vod do souladu s výše uvedeným zákonem a vyhláškou, a to nejpozději do 1. ledna 2008.

Vzhledem k neuspokojivému stavu likvidace odp. vod v obcích do 2000 obyvatel ještě v průběhu roku 2007 byla poskytnuta majitelům povinných nemovitostí toleranční lhůta v trvání 2. let, tedy do 1. ledna 2010, během níž povětšinou nebyly ukládány postihy (pokuty) za porušování Vodního zákona. Během této toleranční doby byl každý majitel jednotlivé nemovitosti povinen alespoň úředně začít řešit likvidaci svých odpadních vod. Stačí letmý pohled do našeho páteřního „po(s)toka“ a je jasné, že drtivá většina starších nemovitostí nemá dodnes uspokojivě vyřešenou likvidaci svých odpadních vod. Pravda, několik málo vlastníků domů má stále ještě platné Rozhodnutí o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod stávajícími biologickými septiky, vydaného v letech  2008-9 Odborem životního prostředí MěÚ Semily (místně příslušný vodoprávní úřad). Jeho platnost však končí nejpozději za dva roky – v r. 2015. S ohledem na to, že pořízení dalšího stupně přečištění odpadních vod, splňující nově nastavené limity znečištění, vyžaduje nejen nemalé finanční prostředky, ale i projekční přípravu k nutnému stavebnímu povolení, času opravdu nezbývá mnoho.

Nejenom v našem kraji před nedávnou dobou započaly a dále budou se zvýšenou intenzitou pokračovat kontroly řádné likvidace odpadních vod včetně oprávnění udělování pokut ze strany vodoprávního úřadu.  Největší důraz je kladen na ochranu podzemních vod před kontaminací a proto je logicky očekávané, že prvními kontrolovanými budou majitelé domů, kteří zaúsťují své septiky a jímky do drenážních vsaků a podmoků.

VÝZVA: Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

Liberecký kraj se ke dni 1. 10. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy. Pozemky, na nichž jsou umístěna tělesa silnic a pomocné silniční pozemky u těchto silnic, jsou v mnoha případech ve vlastnictví třetích osob. Před přechodem silnic II. a III. třídy z majetku České republiky do majetku Libereckého kraje nedošlo k majetkoprávnímu vypořádání silničních pozemků.

Liberecký kraj již po několik let vykupuje pozemky dotčené stavbami silnic II. a III. třídy ve snaze o sjednocení vlastnictví pozemků a staveb silnic, jak to vyžaduje zákon.

Liberecký kraj proto vyzývá vlastníky pozemků, na kterých je umístěno těleso silnice II. nebo III. třídy na území Libereckého kraje, vlastníky pomocných silničních pozemků u těchto silnic a vlastníky pozemků pod součástmi silnic II. nebo III. tříd, aby předkládali žádosti o převod uvedených pozemků na Liberecký kraj. Na základě výměru Ministerstva financí č. 01/2010, kterým se vydává Seznam zboží s regulovanými cenami, jsou pozemky dotčené stavbou silnice II. třídy Libereckým krajem vykupovány za 50 Kč/m2, pozemky dotčené stavbou silnice III. za          40 Kč/m2.

Písemná žádost vlastníka musí obsahovat identifikační údaje vlastníka, kontaktní údaje (nejlépe telefon nebo e-mail), parcelní číslo předmětného pozemku, katastrální území, vyjádření souhlasu s kupní cenou (silnice II. třídy 50 Kč/m2, silnice III. třídy 40 Kč/m2) a uvedení požadavku na způsob úhrady kupní ceny (číslo účtu a kód banky v případě bankovního převodu nebo adresu v případě platby složenkou). Žádosti nejsou formalizované a případné nedostatky nemají za následek nevyhovění žádosti. Náklady na realizaci převodů silničních pozemků do vlastnictví Libereckého kraje, tj. zejména náklady na sepsání kupní smlouvy, poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a případné náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí Liberecký kraj. Podání návrhu na vklad vlastnického práva zajistí rovněž Liberecký kraj. Kupní cena za pozemky bude uhrazena do třiceti dnů po obdržení vkladové smlouvy od příslušného katastrálního pracoviště.

Písemné žádosti zasílejte na adresu: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., Oddělení správy majetku, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec. Na základě informace z Ministerstva financí bude možné naposledy v roce 2015 získat finance na výkupy pozemků pod silnicemi.

 

 

Blahopřání

V měsíci březnu slaví své významné životní výročí paní Marie Kobrlová z Pohoří

                Srdečně blahopřejeme!