Zateplení budovy OÚ

Jen několika slovy chci splnit příslib čtenářům z minulého čísla LN a informovat je o výsledku výběrového řízení na zakázku malého rozsahu: „STRUŽINEC, OBECNÍ ÚŘAD, HASIČSKÁ ZBROJNICE – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“. Jak jsem Vás posledně informoval, obdrželi jsme na výzvu zadavatele pouze 3 nabídky, z nichž jedna obsahovala drobný nedostatek v absenci požadovaného grafického časového harmonogramu prací. Po jeho doplnění mohla sestavená výběrová komise dokončit svoji práci a určit vítěze VŘ. Vybírala z doručených nabídek od firem MAXI Group s.r.o. Praha, OBIS s.r.o. Nová Paka a EVROPSKÁ STAVEBNÍ a.s. Praha. Jelikož všechny firmy splnily všechny zadávací podmínky a doložily potřebné kvalifikační předpoklady, jediným kritériem byla nabídková cena.  Tu z pohledu investora (obce) nejpříznivější a tedy vítěznou nabídla firma OBIS s.r.o. z Nové Paky ve výši 2 445.139,-Kč vč. DPH a rozpočtové rezervy. Pod čarou zůstaly obě pražské firmy. Jako druhá skončila nabídka MAXI Group s.r.o. a třetí EVROPSKÁ STAVEBNÍ a.s. Z pohledu obce dopadlo VŘ uspokojivě, neboť zvítězila firma, se kterou byla velice dobrá zkušenost a spolupráce již při minulé „dotační zateplovačce“ budovy ZŠ a MŠ ve Stružinci.

Tuhaňský pohár

V sobotu 25. května zahájilo 19 mužských a 5 ženských mužstev letošní soupeření o první body do desetidílného seriálu o Pohár Okresního sdružení hasičů Semily v požárním sportu. Již tradičně se pořádání úvodního klání ročníku 2013 opět ujali členové SDH Tuhaň. Ač by se panujícímu počasí s ohledem na pokročilé jarní datum nechalo s úspěchem mnoho vytknout, účast celkem 24 týmů svědčí jak o odolnosti hasičů a hasiček, tak o oblíbenosti těchto setkání. Zimní přípravu techniky i fyzičky (za neúčasti Ploužnice–loňského vítěze) tentokrát dokázali nejlépe zúročit na výsledkové listině muži z Bítouchova před Roprachticemi a bronz připadl Želechám. Stružinečtí muži zahájili pohárovou sezónu až 13 místem. Mezi ženami kralovaly Želechy o 2,34 sec. před Bozkovem a  2,88 sec. ztratili na vítězky děvčata ze Semínovy Lhoty. Na domácí tým zbylo „bramborové“ 4. místo. Po celý den se o samotné účastníky i všechny příchozí diváky a fandy vzorně starali další členové a příznivci pořádajícího SDH. Neodmyslitelnou součástí pohárového dne v Tuhani se již stala i bohatá tombola o hodnotné ceny. Za vzornou propagaci a zviditelnění nejen samotné Tuhaně patří organizátorům velké poděkování.

Stružinecký potok

Již dlouhá léta je na odtokových parametrech stružineckého potoka „Žlábku“ nejbolestivějším místem úsek od soutoku s Královským potokem po ústí do rybníka. Vedení obce si tohoto problému je vědomo a již loni si nechalo zpracovat cenové nabídky na prohloubení a rozšíření koryta v inkriminované části, ve snaze ulehčit našim občanům v možných problémech s případnou velkou vodou, které dlouho neřešil ani správce toku – Povodí Labe, ani majitel pozemků pod potokem – Lesy Čr.

Obě nabídky soukromých majitelů vhodného stroje pro práci v korytě potoka –Menzi-Mucku byly však nad možnosti a mimo obecní rozpočet. I proto jsme zintenzivnili komunikaci a tlak na správce – Povodí Labe s požadavkem na úpravu toku. Loni koncem léta jsme konečně obdrželi příslib, že tento úsek bude zahrnut do jejich plánu oprav na letošní rok. Ještě letos začátkem roku jsme si ověřovali, zda při jejich plánování nezůstal Stružinec opět „pod čarou“. Nezůstal. Ještě za sněhu, koncem března, mě zkontaktoval poříčný jabloneckého závodu Povodí Labe, p. Jiří Jindříšek, se kterým jsme prošli daný úsek a vyjasnili si naše požadavky a jejich možnosti k úpravě. Jeho podmínka odstranění několika břehových listnáčů, bránících průtoku vody i budoucímu prostupu mechanizace korytem byl splnitelný ještě v době vegetačního klidu, pak nastalo již jen dlouhé čekání na jaro a příznivé počasí. Na konci května skutečně slíbený Menzi-Muck skráčel z přepravního náklaďáku a během několika dní požadované odstranění náplavu a rozšíření koryta potoka směrem proti proudu provedl. V součinnosti s majiteli okolních pozemků se podařilo odtokové poměry zase po letech více jak dostatečně zprůchodnit.                                                                                                                                      V širších souvislostech jsme tím víc ocenili ukončení prací na potoce právě v době, kdy se znovu „protrhlo“ nebe a celou republiku sužovali vytrvalé deště, způsobující zvedání hladin mnohých malých i velkých toků, nezřídka až na ničivé povodňové stupně. I díky tomuto zásahu, který záhy prošel úspěšně zatěžkávací zkouškou, jsme žádné výrazné škody na majetku občanů ve Stružinci vlivem nedávných silných dešťů nezaznamenali.

 Opačný stružinecký trend zatím trvá

V reakci na zajímavý a podnětný příspěvek vydavatele listu p. Vlastimila Bambase v dubnových LN – „ZASTAVÍ SE ÚBYTEK POČTU OBYVATEL?“  jsme se podle jeho vzoru zkusili ohlédnout také do statistik stružineckých. Shrnu-li výsledek lomnických údajů o vývoji počtu obyvatel, kde od r. 1997 trvale ubývá občanů města, ve Stružinci se tento trend v žádném případě nepotvrdil. Spíše naopak. Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, i když jsme do r. 2000 také mírně „ubývali“, od r. 2001 až na tři výjimky počet našich obyvatel utěšeně roste. Procentuální vyjádření našeho nárůstu občanů za sledované období je celkem výmluvné – od r. 1997 činí +3,75%, započítáme-li období od zlomového roku 2000, kdy nás bylo nejméně, do současnosti, dojdeme dokonce k číslu +6,19%.  Netroufám si odhadnout příčiny tohoto vývoje, nezanedbatelný vliv však podle mého názoru mají ve srovnání i znatelné rozdíly v životních nákladech rodin ve městě a na vesnici, může se pozitivně pro Stružinec projevovat i diametrální rozdíl v cenách pozemků pro individuální bytovou výstavbu, ale mohou to být úplně jiné důvody. Možná, že i díky úbytku lomnických obyvatel Stružinec podobným výrazným problémem (zatím) netrpí.

Vývoj počtu obyvatel ve Stružinci od r. 1997:

Rok Počet narozených dětí Počet zemřelých obyvatel Počet přistěhovaných obyvatel Počet odstěhovaných obyvatel Změna stavu počtu obyvatel Počet obyvatel k 31.12. daného roku
1997           694
1998 1 9 8 8 – 8 686
1999 5 4 20 24 – 3 683
2000 4 11 20 18 – 5 678
2001 8 7 10 2 + 9 687
2002 10 10 17 13 + 4 691
2003 8 11 32 16 + 13 704
2004 7 13 15 6 + 3 707
2005 5 7 25 26 – 3 704
2006 5 10 16 19 – 8 696
2007 11 5 19 20 + 5 701
2008 11 5 7 21 – 8 693
2009 11 8 19 15 + 7 700
2010 9 8 16 10 + 7 707
2011 9 5 13 7 + 10 717
2012 7 5 30 29 + 3 720

Počet obyvatel čerpán z www.czso.cz                                                                     Připravila: I. Šafaříková

Pozvánka :

SDH Pohoří Vás srdečně zve na sobotu 29. června 2013 k celodennímu programu do areálu letního parketu.

Dopoledne od 10. hodin vyplní tradičně hojně navštěvovaný DĚTSKÝ DEN plný soutěží a her pro nejmenší o oblíbené ceny.  Odpoledne pak pokračuje od od  14 hodin divácky zajímavý 8. ročník hasičské soutěže o POHOŘSKÝ POHÁR

O občerstvení po celý den bude vzorně postaráno.

Blahopřání

V měsíci červnu oslavují svá významná životní jubilea pan Hanuš Karel, paní Bláhová Miluše, pan Kosina Jaromír, paní Dlouhá Věra a pan Bím Ladislav, všichni ze Stružince.       Srdečně blahopřejeme !