Dodavatel stavby chodníku vybrán.

Před koncem dubna (20.4.) byla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek zveřejněna Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Výstavba chodníku sv. Jan – zastávka BUS ,,u rybníka“. Současně s tím byly elektronicky obeslány s Výzvou a kompletní zadávací dokumentací i čtyři vybrané stavební firmy z okolí – MIZERA-STAVBY Lomnice n. Pop., OBIS Nová Paka, fy. Šlesingrová Alena Semily a fy. Luboš Plichta (TAMAS) Lomnice n. Pop.

Termín pro podání nabídky na OÚ Stružinec byl stanoven do 6. května do 9.00 hod. K tomuto okamžiku se na obci k rukám výběrové komise sešly nejen všechny čtyři nabídky oslovených firem, ale přibyla i nabídka                       1. jizerskohorské stavební společnosti z Hodkovic n. Moh.

S vyhodnocením došlých nabídek po stránce administrativní i věcné byla se svými zkušenostmi velikou oporou výběrové komisi dotační poradkyně Mikroregionu Pojizeří paní Jarmila Soldátová – Lásková se svojí asistentkou Evou Fickovou. Rozhodujícím kritériem výběru byla samozřejmě nabídnutá cena za dílo, ale uchazeči musí splňovat i všechny další podmínky Výzvy, jako třeba prokázání kvalifikace či předem definované požadavky na způsob a strukturu zpracování nabídky. Rozsah a náplň prací je přesně definován v tzv. výkazu výměr, který je pro všechny uchazeče shodný a slouží jako měrná jednotka k nacenění díla. Bohužel v případě fy. Obis došlo k nepřípustnému zásahu do výkazu výměr, jehož následkem musela být tato z hodnocení vyloučena. Ze zbývajících 4 firem nabídla nejnižší cenu fy. Alena Šlesingrová ze Semil v hodnotě 649.920,58 Kč bez DPH, na opačném konci s nejdražší nabídkou zůstala fy. TAMAS Luboše Plichty (835.000,-Kč bez DPH).

Vydané stavební povolení sice již nabylo právní moci, na vítěze VŘ však čeká před zahájením vlastních prací stanovení dopravního značení, případně omezení, na silnici III/28310 po dobu stavby od odboru dopravy MěÚ v Semilech, jehož nedílnou součástí je stanovisko DI PČR. S ohledem na množství probíhajících staveb a obdobných žádostí na tento odbor i DI se nedá doufat ve vyřízení dříve, než ve druhé polovině června. Nicméně doufám, že smluvně daný termín dokončení chodníku do letošního 31. srpna tím nebude ohrožen.

SD

Nejen dostupnost a snadné celoroční odložení veškerého vytříděného odpadu pro občany umožňuje stružinecký SD, provozovaný fy. GWS. Nemalým přínosem hlavně pro životní prostředí je i zpětný odběr dožilých elektrospotřebičů. Z obdrženého Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že se na našem SD soustředilo v loňském roce k odvozu na recyklaci 150 televizí, 131 monitorů a 1.110 kg drobného elektra.

Asi nelze logicky předpokládat, že toto množství pochází výhradně z domácností místních občanů, nicméně i sousední obce, firmy a instituce hledají cestu k legální likvidaci svého elektroodpadu a náš SD je jim v této komoditě plně k dispozici. Odměna za vytřídění a recyklaci od společnosti ASEKOL také pomáhá k pokrytí provozních nákladů obce na SD, ale hlavním kladem této aktivity je, že výrazně ulevuje životnímu prostředí. Díky zmíněnému environmentálnímu vyúčtování ASEKOLu můžeme nyní přesně vyčíslit, že naše obec recyklací těchto elektrospotřebičů loni uspořila 67,66 MWh elektřiny, 2.744,77 litrů ropy, 321,11 m3 vody a 3,34 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 15,77 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 64,10 tun.

Ale ASEKOL není jediným zástupcem kolektivních systémů, zabývajících se zpětným odběrem a recyklací vytříděných složek KO se kterým obec smluvně spolupracuje. Převážně na obaly (papír, PET lahve, nápojové sklo…) je zaměřena společnost EKOKOM, jejímž prostřednictvím naši občané odevzdali loni dalších 20, 776 tuny vytříděných komodit. V tomto případě se zlepšení životního prostředí projevilo snížením tzv. „uhlíkové stopy“ o dalších 24,108 tuny CO2 ekv. a úsporou energie o 520 126 MJ.

Všichni ti, kteří uvědomělým tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí pro další generace, si zaslouží obrovský dík.

 

Pozvánka na hasičskou zábavu

v sobotu 20. června  pořádá SDH Pohoří první tradiční zábavu na letním parketu na Pohoří. K tanci, poslechu, nebo jen pro příjemnou atmosféru večer od 21. hod. zahraje osvědčená rocková kapela Realita Rock.

 

Pozvánka na hasičskou soutěž do Tuhaně

SDH Tuhaň Vás zve v sobotu 27. června od 13.30 hod. na tradiční hasičskou soutěž o Tuhaňský pohár, zařazený do Poháru Okresního sdružení hasičů. Pro všechny příchozí bude připraveno bohaté občerstvení.

Pozvánka na Dětský den a hasičskou soutěž

V sobotu  4.července bude na Pohoří na letním parketu opět živo. Dopoledne od 10. hodin pořádá místní SDH tradiční a hojně navštěvovaný Dětský den, odpoledne od 14. hodin proběhne hasičská soutěž, která je letos nově zařazena do bojů o body do Poháru Okresního sdružení hasičů, což slibuje hojnou účast soutěžících družstev. Pohořští hasiči slibují, že nenechají nikoho z přítomných během obou akcí trpět ani hladem, ani žízní.

 

Blahopřání

V červnu slaví svá významná životní jubilea pan Jan Dostál z Pohoří, pan Oldřich Mikula a paní Miluše Bláhová, oba ze Stružince a paní Božena Kalkusová z Tuhaně.

Srdečně blahopřejeme!

 

Společenská kronika

Dne 28. června uplyne 30 let od chvíle, kdy nás náhle opustil náš milovaný manžel a tatínek, pan Slavomír Fučík. Na jeho dobré srdce a obětavost stále s láskou vzpomíná

dcera Martina a synové Petr a Pavel s rodinami a manželka Marie

Foto přiloženo