Školní rok ve Stružinci

Deset měsíců dalšího školního roku se blíží ke konci. Deset měsíců velmi bohatých na udá­losti a dění v naší malé škole. Nejen, že stoupá počet dětí navštěvujících základní i mateřskou školu, ale zlepšuje se i vnitřní prostředí budovy díky nemalým rekonstrukcím, ke kterým přistoupil zřizovatel školy – Obec Stružinec. Jedná se o veškerá sanitární zaří­zení a celkovou rekonstrukci elektrického topení. Vše probíhá za nezměněného provo­zu celé školy, a to i díky ohleduplnému přístupu firmy p. Matěji, která rekonstrukci v těchto dnech dokončuje. Velmi nás těší a vážíme si pomoci všech rodičů, kteří ochotně škole pomáhají, kdykoliv je potřeba. Stejně tak oceňujeme pomoc všech sponzorů, kteří v letošním školním roce přispěli buď finančně nebo materiálně.

Naše děti se během roku účastnily výcviku plavání a bruslení. V rámci vyučování probí­haly projektové dny zaměřené na životní prostředí, vědomosti si prohloubily i návštěvou Planetária v Hradci Králové. Celoročně soutěžily v literárních zna­lostech a besedovaly s pí. Vedralovou, knihovnicí Měst.knihovny v Lomnici n.P. Ta také četla pohádky v mateřské škole jako Babča Alča. V pátek 26.6., kdy bude rozdáno vysvědčení, přijede do školy odměnit všechny děti za pěknou celoroční práci.
Na závěr mně dovolte, abych popřála všem dětem, rodičům a zaměstnancům školy pěkné prázdniny a hodně sluníčka!!

Zd. Kozáková, řed. školy

Děti přírodě

V dubnu 2009 jsme se zapojili do celostátního projektu „Recyklohraní“. Celá akce má podpořit naše ekologické myšlení a zároveň vnímání potřeby správného nakládání s od­pady. Body, které získáme za odvezený odpad nám umožní pořídit si různé učební pomůc­ky, hry a vybavení pro volný čas.

Do Recyklohraní se můžete zapojit všichni. Stačí nám věnovat vybité baterie a drobná nefunkční elektrozařízení. Přidejte se k nám a třiďte s námi!! Ve vestibulu školy najdete ZELENOU krabici na baterie a ČERVENOU popelnici na elektrozařízení. Krabička na odpad je i v samoobsluze Stružinka u pí. Vořechové. Za Vaši pomoc děkujeme!!

Žáci ZŠ Stružinec