Výstavba chodníku zahájena
Koncem března zahájila firma Strabag práce na dlouho připravované akci „Výstavba
chodníku Kolářovým kopcem k parkovišti Zemědělské techniky“. I když jsme stavební
povolení po strastiplné cestě získali na podzim, čekali jsme na dokončení rekonstrukce
komunikace včetně osazení obrubníků, kterou prováděla a financovala Krajská správa silnic
LK. Nebudu zde komentovat kvalitu práce, ale věřím tomu, že investor bude firmě Strabag
reklamovat špatně zabetonované a zajištěné obrubníky, které byly vyvráceny s prvním
sněhem.
V současné době jsou práce v plném proudu, pokládají se kanalizace k odvodu povrchových
vod, provádějí se terénní úpravy a před finálním dokončením povrchů bude provedena
přeložka rozvodné sítě NN, osvětlení a místního rozhlasu do země. Před zahájením prací byl
odstraněn pomník padlého Nikolaje Sokolova (záměrně nepíšu rudoarmějce, kterým nebyl),
který bude očištěn a poté zasazen do zeleného ostrůvku, jež vznikne okolo lípy.
Chodník bude, pokud to půjde, téměř dva metry široký a povrch bude z šedivé a červené
zámkové dlažby. Barevně odlišeny budou okraje a snížené vjezdy a sjezdy. Ke vjezdu u
Kudrnáčových povede podél silnice a poté přejde do volného prostoru před plotem ZT.
Dokončení je závislé na přeložce elektrické sítě, na kterou ČEZ doposud nemá stavební
povolení. Jelikož řízení již bylo zahájeno, lze předpokládat, že chodník by mohl být hotov do
konce května.
Vzhledem k dostatečné šíři zde bude povolen společný provoz chodců a cyklistů. Tento úsek
se stane součástí projektu na zvýšení bezpečnosti dopravy na komunikaci Lomnice n. Pop. –
Lestkov. O této akci, na které se podílejí 3 za účelem realizace sdružené obce (Stružinec,
Tatobity a Radostná – Lestkov) jsem již v LoN informoval a o tom, jak pokračuje, zas někdy
příště.
Tuhaňské trhy
V sobotu 19. dubna bude zahájen již 3. ročník tzv. Tuhaňských burz, které pořádá Martin
Fišer – Rallyesport Chuchelna. Místo konání je na příjezdové komunikaci do Tuhaně (tzv.
Nouzovka) a jedná se o 13 akcí – 8 sobot a 3 neděle (19.4., 10. a 24.5., 8. a 21.6., 6. a 19.7., 9.
a 23.8., 7. a 20.9., 5. a 18.10.). Návštěvníci zde budou mít možnost nákupu náhradních dílů
pro soudobá, historická vozidla, veškerého hobby a veteše všeho druhu. Tradiční výborné
občerstvení zajišťují tuhaňští hasiči ve zbrojnici. Začátek je vždy v 7 hodin.
Pozvánka na besedu
Ve čtvrtek 24. dubna od 18 hodin v sále tělocvičny se uskuteční tradiční jarní beseda ZO
s občany. Program bude obvyklý : hospodaření obce v roce 2007, rozpočet a investiční akce
na letošní rok – mimo jiné se bude mluvit o chystané rekonstrukci mostu v Košťálově u
Hlubůčků, která ovlivní dopravu do lomu a na skládku v Košťálově a o přípravě územního
plánu.
Blahopřání
V dubnu slaví své významné životní jubileum paní Vrkoslavová Jaroslava z Tuhaně, Bártová
Věra a Altrichterová Helena a pánové Bláha Oldřich, Dufek Vladimír, Švec Jaroslav a Válek
Jaroslav. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!