Pokračování procesu tvorby Územního plánu  Stružinec.

Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad oznamuje Veřejnou vyhláškou projednání Návrhu Zadání Územního plánu Stružinec. Tento Návrh Zadání ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 30.3.2011 do 29.4.2011 na Obecním úřadě Stružinec, na Mě.ú Semily, Husova č.82, odd. územního plánování a v elektronické podobě na úředních deskách obou úřadů na www.struzinec.czwww.semily.cz.

V uvedené lhůtě 30-ti dnů může každý ještě uplatnit své připomínky a to písemnou formou na Městský úřad Semily, odd. územního plánování. K připomínkám uplatněných po výše uvedené lhůtě nelze již přihlížet dle věty poslední ustanovení § 47 odst.2 stavebního zákona.

Místní poplatky obci dle nových OZV

Zastupitelstvo obce na sklonku loňského roku schválilo nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, které s účinností od 1. ledna nahradily vyhlášky stávající

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků (pes, odpady) je do konce května. Nová výše poplatku dle OZV je stanovena za prvního psa na 150.- Kč a každého dalšího na 200.-Kč, za odpady na 400.- Kč na obyvatele (rekreační objekt) a rok. Na základě nových OZV a nového daňového řádu může obecní úřad jako správce poplatků zvýšit tento až na trojnásobek v případě, že nebude zaplacen včas.

Zároveň upozorňujeme na termín  dalšího odečtu spotřebované vody na konci dubna. Do této doby by měli mít všichni odběratelé uhrazeno vodné z podzimního odečtu k zamezení kumulace plateb.

Odezva na nabídku kominických služeb.

Jak jsem i prostřednictvím Lomnických novin informoval stružinecké spoluobčany o možnosti hromadné objednávky kominických služeb, setkala se tato akce s nebývalým ohlasem. Na výzvu k získání protokolu o kontrole spalinové cesty kladně reagovalo přes 115 majitelů domů a vlastní kontroly probíhaly  od středy 6. dubna. Za vstřícnost a ochotu patří dík všem třem  řemeslníkům , kteří se snažili poskytovanou službu co nejvíce přizpůsobit časovým možnostem především zaměstnaných lidí.

Burzy v Tuhani

I loni nově zvolené zastupitelstvo podpořilo  žádost pana Martina Fišery z Chuchelny na pořádání  již šestého ročníku akce AUTO-MOTO-TRHY v  Tuhani na „Nouzovce“. Celkem se na letošní rok chystá 13 prodejních termínů začínajících už v sobotu 23. dubna. Následují neděle 8. a sobota 21. května, neděle 5. a sobota 18. června,  neděle 3. a sobota 23. července,  neděle 7. a sobota 20. srpna,  neděle 4. a sobota 17. září  a konečně neděle 2. a sobota 15. října. Jelikož jde již o šestý ročník, je celkem zbytečné popisovat zájemcům o trhy rozsah omezení v parkování a příjezdu, vyznačené pořadatelem pomocí dopravního značení , i další nezbytné organizační limity, které zůstávají shodné s minulými ročníky. Doufám, že shodná,  ne-li lepší, zůstane i letos úroveň poskytovaného občerstvení   u tuhaňských hasičů.

Pozvánka na besedu

Zastupitelstvo obce zve občany na tradiční jarní besedu, která se uskuteční ve čtvrtek 28.dubna od 18 hod. v sále tělocvičny. Na programu budou informace o hospodaření obce v roce 2010, seznámení s rozpočtem a akcemi plánovanými na letošní rok. Na závěr proběhne diskuse.

Pálení čarodějnic

TJ Sokol Stružinec zve touto cestou děti i dospělé na tradiční „pálení čarodějnic“, které letos vychází na sobotu po mistrovském utkání našich fotbalistů hraném „venku“, na hřišti FC Košťálov.  Věřím, že i přes tuto drobnou komplikaci v lidských kapacitách nebude chybět každoroční výborné občerstvení z udírny i ostatní pochoutky, včetně studených a teplých nápojů. Začátek je v 19 hod,  k zapálení ohně dojde po 19.30 hod.

Blahopřání

Koncem dubna oslaví své významné životní jubileum pan David Vladimír z Pohoří. Srdečně blahopřejeme!