Dnes přináším i prostřednictvím Lomnických novin informaci všem potencionálním malým i velkým stavebníkům o poměrně zásadní novelizaci zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF).

Od 01.04.2015 nabývá účinnosti zákon číslo 41/2015 Sb., kterým se novelizuje zákon číslo 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.

Jak všichni víme, zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalý travní porost.

Dle ust. § 3 citovaného zákona je mimo jiné zakázáno užívat zemědělský půdní fond bez souhlasu k nezemědělským účelům. Vlastník nebo uživatel pozemku je povinen zemědělský půdní fond užívat nebo udržovat v souladu s charakteristikou druhu pozemku dle evidence u Katastrálního úřadu. Pro nezemědělské účely (např. stavby) je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území obce a pak až pozemky určené Územním plánem obce v zastavitelném území obce.

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (umístění stavby) vyžaduje dle ust. § 9 výše citovaného zákona souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF a musí být zpracována se zohledněním zásad plošné ochrany ZPF.

Osoba, která má oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je povinna za odňatou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy k tomuto zákonu.

Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, to je pro nás u Městského úřadu Semily, odboru životního prostředí, Husova 82, 513 01 Semily.

Nedodržením jednotlivých ustanovení výše citovaného zákona se vlastník nebo uživatel dopustí přestupku nebo správního deliktu, který lze pokutovat. Proto upozorňujeme občany, aby se před zahájením zamýšlené stavby (nejen RD, ale i kolny, přístřešku, bazénu, zpevněných ploch, terénních úprav apod., ……) informovali na výše uvedeném odboru životního prostředí u paní Emílie Hradecké buď osobně, případně telefonicky na tel. 481629255. Lze tím předejít poměrně citelným sankcím.

Den Země ve škole

    Každoroční dubnová oslava Dne Země proběhla letos poněkud netradičně a v předstihu.

Spolupráce naší školy a mysliveckého sdružení ve Stružinci se nyní rozrostla o další akci.

Pro děti základní školy byla připravena vycházka s cílem zasadit 3 ovocné stromy na vybraném

území a dále si každý žák vlastnoručně zasadil smrček do lesní školky. Děti nejen přiložily ruku

k dílu, ale také se dověděly mnoho zajímavých informací o stromech, jejich rozmnožování,

růstu apod. Děkujeme celému mysliveckému sdružení „Pavlenka“ i jeho jednotlivým členům,

kteří své osobní volno věnovali dětem. Ty tak mají možnost sledovat růst „svého“ stromu a

v budoucnosti k němu vodit  třeba i své děti.

Zd.Kozáková

 

Stružinecké „tvořilky“ pořádaly o prvním jarním víkendu 21. a 22. března v prostorách obecního úřadu ve Stružinci svoji tradiční jarní výstavu „Jaro a Velikonoce“.  Obě zasedací místnosti byly bohatě vyzdobeny všemožnými exponáty s jarní nebo velikonoční tématikou. Šikovnost, nápaditost a tvůrčí invenci místních žen přišlo ocenit úctyhodných 250 návštěvníků ze širokého okolí, kteří odcházeli nejen plni inspirace k vlastní budoucí tvorbě, ale mnohdy i s nejrůznějšími prodejními exponáty k výzdobě svých příbytků. Pořadatelky děkují všem příchozím za projevenou podporu a ocenění a slibují, že příští rok se opět v předjaří vynasnaží své příznivce přivítat obdobnou expozicí.

Informace od svozové firmy Severočeské komunální služby s.r.o.

Vzhledem ke stále přibývajícímu množství odpadů, svážených firmou SKS, dochází s účinností od 1. 5. 2015 k úpravě svozových tras a režimu vyvážení odpadů.

Do 24. dubna 2015 platí pro Stružinec týdenní vývoz popelnic každý pátek – ranní směna. Po tomto termínu bude nově svozovým dnem při letním režimu 1x za 14 dní každý sudý pátek, to znamená že „popeláři“ pojedou 1. května, následně 15. a 29. května, 12. a 26. června atd.

 

Likvidace Odpadů

Jako každoročně, tak i letos na jaře poskytne obec svým občanům ve spolupráci s fy. GWS s.r.o. možnost likvidace

všech domovních odpadů včetně nebezpečných, velkoobjemových i elektroodpadů a kovů následujícím způsobem:

V sobotu 25. dubna a 2. května budou ve sběrném dvoře přijímány v době od 9.00 do 13.00 hodin od našich občanů

všechny odpady bezplatně. Navíc o prodlouženém víkendu – v sobotu 2. května projede obcí po známých stanovištích

i osvědčený rotující kontejner. Po podzimní zkušenosti je tento časový rozvrh pro připravené více než dostatečný.

Pro zájemce poskytujeme závazný přehled časů rotujícího kontejneru na jednotlivých stanovištích:

 

Časový rozvrh pro jarní rotující kontejner v r. 2015

     
So  2. května 2015                                         Stanoviště
       9,00 – 9,15 hod Pohoří u vrtu  
       9,15 – 9,30 hod Pohoří u Dostálů  
    9,30 – 10,00 hod Stružinec u rybníka  
  10,00 – 10,30 hod Stružinec u školy  
  10,30 – 11,00 hod Stružinec pod Hůrkou  
  11,00 – 11,15 hod Bezděčín u kapličky  
  11,15 – 11,30 hod Tuhaň u Tuhaňky  
  11,30 – 11,45 hod Tuhaň u bývalé fy. Krejto  
     
     
     
Možnost odevzdat NO, OO, elektro, železný šrot…  
Nepřijímají se odpady podnikatelské, spalitelné a kompostovatelné!  

 

Pozvánka na besedu

Zastupitelstvo obce zve občany na tradiční jarní besedu, která se uskuteční ve čtvrtek 23. dubna  od 18 hod. v sále obecní tělocvičny u rybníka. Na programu budou ve zkratce informace o výsledku hospodaření obce v loňském roce a seznámení s prioritami na letošní rok. Velký prostor bude opět rezervován pro náměty a postřehy příchozích v plodné a aktuální diskusi.

 

Pozvánka do divadla

V pátek 24. dubna uvede ochotnický divadelní soubor Sokola Přepeře v obecní tělocvičně ve Stružinci další svoje nastudované divadelní představení, tentokrát komedii o třech dějstvích od Georgese Feydeaua „ŤULULUM“. Vstupné je 70,-Kč a začátek v 1900 hod. Přijďte se podívat, jak se nechá dělat dobré divadlo i v absolutně nedivadelním prostředí!

Pálení čarodějnic

TJ Sokol Stružinec zve touto cestou děti i dospělé poslední dubnový večer na tradiční „pálení čarodějnic“ do areálu fotbalového hřiště. Na tuto každoroční pořádanou akci TJ je objednáno na místech nejvyšších krásné jarní počasí, a proto ani letos nebude chybět výborné občerstvení z udírny i ostatní pochoutky z kiosku, včetně studených a teplých nápojů. Začátek je v 19 hod, k zapálení ohně dojde po setmění, cca v 19.45 hod.

 

Pohořské zábavy

Pro pořadatele letních kulturních akcí v okolí uvádím ještě následující termíny letošních letních zábav na Pohoří :

sobota 20.6.2015 zahraje Realita Rock – hasičská zábava

sobota  4.7.2015 dětský den + okresní pohár hasičské soutěže

sobota 18.7. 2015 zahraje Suffering Souls – myslivecká zábava

sobota 22.8. 2015 zahraje Alibi Rock  – společná zábava hasiči + myslivci

Snad bude tato informace přínosná pro všechny, kteří ještě budou rozhodovat o čase pořádání vlastních akcí v okolí.

 

Blahopřání

V dubnu oslaví svá významná životní jubileum paní Jaroslava Vrkoslavová z Tuhaně  a paní Miluše Adamírová, Vlasta Hloušková a Jiřina Bláhová, všechny ze Stružince. Srdečně blahopřejeme!