1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: renovace oken v restauraci Tuhaňka = 60.500,-Kč, geodetické práce na rozdělení pozemku p.č.982/1 v k.ú. Pohoří = 5.200,-Kč

2.) ZO bylo informováno o pokračující dotační stavbě na zateplení budovy OÚ. Byla vystavena druhá faktura zhotovitelem – fy. OBIS s.r.o. za září ve výši 1 127.742,-Kč. S ohledem na podmínky dotace ZO schválilo její uhrazení ještě před uplynutím 60-ti denní doby splatnosti sjednané ve Smlouvě o dílo

3.) ZO schválilo žádost p. Fišera o pokračování AUTO-MOTO-TRHŮ v r. 2014 za shodných podmínek, jako doposud

4.) ZO bylo informováno o předčasných volbách do PS ČR. Nejzazším termínem pro roznos volebních lístků do domácností je čt. 24.10. 2013

5.) ZO schválilo osvědčenou formu podzimního úklidu pro občany rotujícími kontejnery fy. Ekosev. Ten se uskuteční tradičně poslední dva víkendy v říjnu, to je v sobotu 19.10. a v sobotu a neděli 26.- 27. 10. na všech osmi tradičních sběrných místech – na Pohoří u vrtu a u Dostálů, ve Stružinci u rybníka, u školy a pod Hůrkou, na Bezděčíně u kapličky a v Tuhani u Tuhaňky a před bývalou fy. Krejto. Na všech těchto místech budou mít občané v určený čas možnost odložit svůj odpad přímo do obsluhovaných kontejnerů. Ani letos se však nebudou přijímat odpady podnikatelské, spalitelné a kompostovatelné. Časový harmonogram je zveřejněn na všech vývěskách i v Lomnických novinách

6.) ZO po předchozím zveřejnění záměru schválilo prodej odměřené části obecního pozemku p.č. 982/6 v k.ú. Pohoří u Stružince p. Filipu Cermanovi za cenu 70,-Kč/m2

7.) ZO schválilo příspěvek zřizovateli Domova pro seniory v Semilech na neinvestiční náklady za pobyt našeho občana ve výši 509,-Kč/měs. do doby provedení změny jeho trvalého pobytu

8.) ZO se zabývalo situací okolo odvozu dřevní hmoty z deponie u Koudelkových v Tuhani fy. PROGLES. Jejich těžká technika neúměrně zatěžuje obslužnou obecní komunikaci a hlavně ohrožuje nemovitosti v její blízkosti. ZO požaduje vyvolat jednání se všemi dotčenými stranami o jiném možném řešení této dopravy

9.) ZO bylo informováno o splacení závazku z nízkoúročeného úvěru na opravy byt. fondu, poskytnutého obci v r. 2005 Státním fondem rozvoje bydlení

10.) ZO se zabývalo hromadícím se domovním odpadem před č.p. 143 a vyzvalo majitele této nemovitosti k zajištění urychlené nápravy