1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: nové čerpadlo do pohořské vodárny – 32.040,-Kč, úprava cvičiště SDH Tuhaň – 6.200,-Kč, posyp. materiál  Bezděčín – 1.661,-Kč, rekonstrukce  velké zasedačky OÚ – 40.856,-Kč, záloha na nové cedule na ZŠ, hřbitovy a dětské hřiště a na státní znak  do zasedací místnosti – 10.000,-Kč, revize plynového rozvodu v býv. kampeličce – 1.300,-Kč, sekání trávy na Pohoří u vrtu a cesty v Tuhani nad Vrkoslavovými – 2.200,-Kč

2.) ZO řešilo situaci kolem podzimních kontejnerů. Částečnou změnou v systému sběru došlo oproti jaru k úspoře cca 15.000,-Kč i díky větší výtěžnosti ze žel. šrotu, ale hlavně důslednější selekcí sbíraných komodit, když z jarních více jak 35t kleslo množství svezeného odpadu na cca 19t. Problematika sběru velkoobjemového odpadu bude i nadále ve stádiu hledání optimálnějšího řešení

3.) ZO bylo informováno o předání T.Č. v naší ZŠ do provozu a o domluvě úhrady faktury ve výši 1 064.418,-Kč p. Matouškovi až z očekávaných dotačních peněz. Pro žádoucí snížení vlhkosti budou muset být směrovány další finance do vzduchotechniky ve školní kuchyni.

4.) ZO schválilo žádost družinářky p. Lenky Budinové o příspěvek na velkou společnou etapovou hru dětí a rodičů probíhající vždy ke konci      školního roku ve výši 1.000,-Kč

5.) ZO schválilo žádost p. Martina Fišera o pokračování Auto-moto trhů v Tuhani  s důrazem na zachování stejných podmínek jako dosud

6.) ZO vzalo na vědomí ukončení 1. fáze zpracovávání Návrhu ÚP Stružinec projektantkou. K následné kontrole zadání pořizovatelem-MěÚ Semily předala obec několik drobných připomínek z řad občanů. Dále bylo informováno o krácení dotace na pořízení ÚP od libereckého krajského úřadu o 6,5% , tj z požadovaných 100 na 93,5 tis.Kč

7.) ZO schválilo rozpočtový výhled na období do r. 2015

8.) ZO se dohodlo na termínu konání pravidelné podzimní besedy s občany na čtvrtek 24. listopadu od 1800 hod.