1. ZO bylo informováno o zaregistrování Smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. Katastrálním úřadem.

2. ZO vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Stružinec, za rok 2009. V žádném z bodů nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

3. ZO bylo informováno o řešení situace v restauraci Tuhaňka. Nájemci byl doručen dopis s výzvou na splacení dlužné částky za nájemné s pokusem o smír.

Obec se nebrání dohodě na splátkovém kalendáři. Zároveň byla nájemci dána výpověď z důvodu neplacení nájemného a tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet od 1.1. 2010. Pokud se nájemce dohodne a bude dodržovat splátkový kalendář, tak pronájem trvá dál.

4. ZO se zabývalo investičními akcemi.

Byly dokončeny a schváleny:

–        výroba plotových dílů na dětské hřiště. Dyrema s.r.o. dokončila plotové sloupky a konstrukce na vstupní branky. Faktura ve výši 19 800 Kč byla započtena z dlužné částky za odběr vody. Plot bude instalován na jaře příštího roku.

–        vykácení obecní rokle pod Hůrkou, které bylo iniciováno majiteli přilehlých nemovitostí. Zároveň se uchránila komunikace a el.vedení od případného pádu stromů a větví.

–        oprava výtluků na komunikaci ke Koudelkovým, kterou na základě dohody provedlo Město Lomnice n. Pop.

–        terénní úpravy u chodníku v Kolářově kopci

–        srovnání cesty na Pohoří k Matoušovým a Kynčlovým

ZO se zabývalo výstavbou opěrné zdi ve strži za pohostinstvím a tělocvičnou.

Termín dokončení byl smluven na 15. 12. 2009. V současnosti jsou dokončeny zhruba 2/3. Vzhledem k tomu, že se rozpočet plní hůře, než jsme předpokládali, schválilo ZO dokončení akce na jaře příštího roku. V letošním roce bude dodavateli uhrazena část díla ve výši cca 650 tis. Kč a zbytek bude uhrazen z příštího rozpočtu po dokončení díla.

5. ZO vzalo na vědomí finanční situací. Na účtu je 625 tis. Kč, proto byl schválen převod části rezervy ze Sporoinvestu ve výši 200 tis. Kč.

6. ZO se zabývalo reformou účetnictví od 1.1. 2010. Vzhledem k tomu, že je potřeba účetně ošetřit nevyužívaný majetek, bylo schváleno vyřazení studie a projektu na plynofikaci obce z let 2000/2001 v pořizovací ceně 281 900 Kč jako zmařenou investici. Materiály na obci pro případné použití zůstávají.

7. ZO schválilo čerpání dovolené přes vánoční svátky a konec roku.

OÚ bude uzavřen od středy 23.12. 2009 do čtvrtka 31.12. 2009.