1.) ZO bylo informováno o došlé první splátce půjčky z FRB od pana Pavla Strnada

2.) ZO  po seznámení se s výsledky  jednání  finančního výboru ze dne 27. ledna 2011 a  po projednání  schválilo návrh rozpočtu na rok 2011 :

Celkové  příjmy   6.910 800,-Kč

Celkové výdaje    6.975 910,-Kč

Rozdíl  bude hrazen zůstatkem účtu.  ZO schválilo i všechny navržené investiční akce zveřejněné v minulých Informacích.                                                                                                     3.) ZO schválilo  žádost ZŠ a MŠ o převod zůstatku hospodaření z r. 2010 ve výši 68 724,-Kč do rezervního fondu organizace

4.) ZO se vrátilo k problému pronájmu tělocvičny, řešenému již na minulém zasedání. Po projednání odsouhlasilo nový ceník a podmínky pronájmu. V základu se nově využití sálu dělí na sportovní za 50,-Kč/hod a na společenské, které rozlišuje akce odpolední s výčepem a celodenní bez výčepu, které chce zastupitelstvo max. omezit schválenou cenou 3 000,-Kč + 2 000,-Kč vratné zálohy na škody a úklid za akci. Odpolední využití sálu s výčepem dále dělí na firemní za 250,-Kč/hod.  a  soukromé či spolkové za cenu 100,-Kč/hod. Za samostatnou klubovnu bez sálu se bude nově účtovat 500,-Kč/akci. Kromě poplatku za sportovní využívání sálu bude k uvedeným cenám připočteno 20% DPH

5.) ZO řešilo ukončení první fáze sběru informací o území a schválilo všechny podněty majitelů pozemků i obecní záměry rozvoje v územním plánu.

6.) Starosta obce informoval ZO o jednání MR Pojizeří, na kterém se přijímaly žádosti jednotlivých obcí k vyhlášenému dotačnímu titulu o prevenci vzniku škod vlivem klimatických srážek. Stružinecký požadavek na možnou dotaci je směřován na opravu stavidla obecního rybníka.

7.) ZO schválilo vyplacení přeplatku na nájemném paní Daně Petrové, způsobený neukončením výběru zvýšeného nájemného po modernizaci bytu v roce 98.

8.) ZO řešilo stížnost paní Dostálové z Pohoří o režimu jízd k domům č.p. 6 a 19 po jejích pozemcích, který je rozdílný oproti zřízenému věcnému břemenu. Pověřilo starostu najít cestu k oboustranně akceptovatelné dohodě.

9.) ZO uvítala nabídku firmy TR Antoš s.r.o. na předsezónní kontrolu a obnovení nátěru všech prvků na dětském hřišti pod lesem

10.) ZO vzalo na vědomí náklady na zimní údržbu cest vyplacené firmě  ZEOS  za prosinec  2010  ve výši  48 600,-Kč