1.) ZO projednávalo za účasti pana Tauchmana z firmy Eko-point, která pro nás zpracovává celou administraci akce “Zateplení ZŠ a MŠ“, detaily postupu při výběrovém řízení na dodavatelskou firmu. Dohodlo se oddělit technologickou a stavební část a soutěžit na cenu při dodržení všech zadávacích podmínek.
2.) starosta informoval ZO o navržené dohodě o přístupu k nemovitostem č.p. 6, 10 a 19 na Pohoří po pozemcích paní Dostálové. Tato dohoda obsahuje požadavek jízdy pouze po pozemcích se zřízeným věcným břemenem navazujících na obecní cestu mezi Haklovými a Loosovými. ZO počítá s náklady na úpravu této cesty ke splnění požadavku bezpečného provozu.
3.) ZO schvaluje postup při revizích elektrických rozvodů v obecních budovách a plynového rozvodu v kampeličce.
4.) ZO jednalo o poskytování příspěvku na rozdíl ceny vody ve Stružinci a vody od firmy VAK Turnov, na které jsou závislí naši občané bydlící pod Hůrkou. Výše příspěvku byla stanovena na 16.-Kč/m3 a bude vyplácen na základě předloženého vyúčtování vodného a podpisu darovací smlouvy.
5.) ZO schválilo proplacení materiálových nákladů na nové oplocení a rekonstrukci tenisového hřiště pod lesem do max. výše 20tis. Kč.
6.) ZO vyhlašuje avizovanou možnost hromadné objednávky kominických služeb pro všechny občany, kteří mají zájem získat protokol o kontrole spalinové cesty. Přihlásit se mohou všichni zájemci buď osobně nebo telefonicky na OÚ do konce března.
7.) ZO se zabývalo informacemi ze zasedání školské rady, která řešila současné naplnění kapacity MŠ s výhledem do roku 2013/14.
8.) ZO projednávalo možnost náhrady škody na obecní cestě pod Hůrkou
způsobenou provozem firmy ZEOS Lomnice n. Pop.
9.) ZO schválilo žádost o mimořádný příspěvek Domovu sv. Josefa v Žirči ve výši 1 000,-Kč.
10.) ZO bylo informováno o průběhu revize katastru před jeho digitalizací, která přináší nejedno překvapení o stavu evidence jak staveb, tak pozemků