1. ZO bylo informováno o zpracování směrnice pro poskytování a účtování cestovních
náhrad, která byla shledána jako nedostatek při kontrole hospodaření.
2. ZO se zabývalo aktualizací pronájmů obecních zařízení (tělocvičny a zasedací místnosti na
OÚ). Pro další období s platností od 1.5.2008 byly ceny za pronájem stanoveny takto :
Tělocvična – cvičení 30 Kč/hod.
Pronájem klubovny 300 Kč
Pronájem na akce místních spolků 600 Kč
Pronájem za účelem rozšíření prostor pohostinství 600 Kč
Pronájem celé budovy (soukromá oslava apod.) 500 Kč + 1 Kč/1 kW spotř.energie
V případě takovéhoto pronájmu dojde k odečtu stavu elektroměru. Cena 1 Kč/kW byla
vypočtena s ohledem na vlastní provozní spotřebu budovy mimo provoz.
Pronájem zasedací místnosti na OÚ 400 Kč
3. ZO bylo informováno o odeslání petice proti novele zákona o odpadech.
4. ZO se zabývalo investičními akcemi.
Byly zahájeny práce na chodníku, pomník padlého Sokolova byl vyjmut a po dokončení prací
bude přesazen do zeleného ostrůvku pod lípou.
Údržba podlahy v tělocvičně je objednána.
Malování a rekonstrukce kanceláře proběhne v týdnu od 14.4.
5. ZO bylo seznámeno se záměrem Pozemkového úřadu, který chce provést záměnu katastrů
Vranovska (Obec Veselá) a Tikova (Město Lomnice n Pop.). Důvodem je to, že nemovitosti
v těchto místech jsou přístupné z katastrů jiných obcí než ke kterým patří a je problém
s údržbou přístupových cest. Podmínkou této výměny je to, že Obec Stružinec přenechá část
pozemků s přístupovou cestou na Vranovsko. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecní cestu a
většina dotčených pozemků je ve vlastnictví státu, ZO s touto výměnou souhlasilo za
podmínky, že nám Město Lomnice přenechá cesty na Cikánce.
6. ZO bylo informováno o uzavírce mostu v Košťálově u Hlubůčků. Původně měla veškerá
doprava do lomu a na skládku v Košťálově být svedena objízdnou trasou přes Stružinec. Při
místním šetření bylo zjištěno, že by zde šel umístit provizorní most. O této možnosti se nyní
jedná.
7. ZO se zabývalo přípravou besedy s občany, která se uskuteční ve čtvrtek 24.4. od 18
hod. v sále tělocvičny. Program bude tradiční – hospodaření v loňském roce, rozpočet a
investiční akce na letošní rok a na závěr proběhne diskuze.
8. ZO opět schválilo záměr prodeje pozemku p.p. č. 1912/2 u Plívových. Důvodem je úmrtí
původní zájemkyně o odkup.
9. ZO schválilo příspěvek 1 500 Kč MS Pavlenka na uspořádání poznávací vycházky pro děti
(nákup občerstvení, cen apod.).
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz