1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: nákup 15 ks úsporných LED svítidel VO = 115.352,-Kč, výměna oken a zřízení nových dveří v obecní tělocvičně celkem = 126.380,-Kč, laboratorní rozbor sedimentu stružineckého rybníka = 11.937,-Kč, dosud neúplné náklady na opravy vodovodu = 39.915,-Kč, provedení každoroční veřejnosprávní kontroly v ZŠ = 3.800,-Kč

2.) ZO schválilo osvědčenou formu jarního úklidu pro občany rotujícími kontejnery fy. Ekosev. Ten se uskuteční opět poslední dva víkendy v dubnu, to je v sobotu 19. a neděli 20. 4. a v sobotu 26. 4. na všech osmi tradičních sběrných místech – na Pohoří u vrtu a u Dostálů, ve Stružinci u rybníka, u školy a pod Hůrkou, na Bezděčíně u kapličky a v Tuhani u Tuhaňky a před bývalou fy. Krejto. Na všech těchto místech budou mít občané v určený čas možnost odložit svůj odpad přímo do obsluhovaných kontejnerů. Ani letos se však nebudou přijímat odpady podnikatelské, spalitelné a kompostovatelné. Časový harmonogram je zveřejněn na všech vývěskách i v Lomnických novinách

3.) ZO bylo informováno o termínu konání tradiční jarní Besedy s občany ve čtvrtek 24. dubna od 1800 hod. v sále obecní tělocvičny

4.) ZO bylo informováno o dokončení projektové dokumentace na chodník od samoobsluhy k rybníku. Na jejím základě bude možno požádat o stavební povolení

5.) ZO se zabývalo neutěšeným stavem objektů č.p. 105 a 106 ve Stružinci. Po úmrtí majitele č.p. 105 p. Racka byl osloven jeho syn s nabídkou možného odkupu zděděné nemovitosti obcí včetně pozemku za účelem demolice a následné úpravy prostranství. Se stejnou nabídkou byla obeslána i majitelka sousedního objektu č.p. 106 pí. Samcová. V současnosti čekáme na jejich vyjádření

6.) ZO bylo informováno o aktualizaci Rámcové smlouvy se systémem  EKO-KOM dle nového Občanského zákoníku

7.) ZO zamítlo úplatné rozšíření prostoru k zápisu obce v připravované publikaci Encyklopedie měst a obcí ČR z místopisného vydavatelství Proxima Bohemia

8.) ZO řešilo problém s malým přítokem do prosakující pož. nádrže u Ekosevu, nezajišťující žádoucí hladinový přepad na stavidle. Před opravou chce tento stav zlepšit zdvojením samospádového hadicového přítoku