INFORMACE ze zasedání ZO dne 10.5.2012

1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: jarní zametání cest TS Lomnice = 16.632,-Kč, první část opravy vodovodu na tuhaňský hřbitov = 7.681,-Kč

2.) ZO bylo informováno o výsledku přezkoumání hospodaření obce odborem kontroly KÚ v Liberci za rok 2011, ve kterém nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky

3.)  ZO se zabývalo předběžným ekonomickým výsledkem náhrady jarních kontejnerů bezplatným odkládáním odpadů na SD od 27.4 – 5.5. 2012. Obec zaplatí za naše občany náklady za likvidaci nekompostovatelných 6,12 t a manipulaci s tříděním ostatních odpadů včetně rozšířených víkendových služeb obsluhy nesrovnatelných 17.344,-Kč. Zpětnou platbou za vytříděné složky – šrotu, papíru a PET obalů, které by jinak skončily na skládce, se tyto náklady ještě sníží o 5.250,-Kč.  Tímto způsobem obec ušetřila oproti loňskému jaru více jak 55.000,-Kč

4.)  ZO odsouhlasilo zahájení prací na opravách obecních cest. Schválilo nabídku fy. M.S.B., v.o.s. na renovaci povrchu cesty na Bezděčín dvojitým kalovým zákrytem za 95,-Kč/m2 . Další opravy výtluků tryskovou metodou TURBO budou na jaře prozatím provedeny v objemu cca 50% alokovaných financí v letošním rozpočtu.

5.)  ZO se zabývalo vhodnou příležitostí rekonstrukce elektrických zásuvkových okruhů v ZŠ před provedením nové fasády. Doporučilo před rozhodnutím zpracování finanční nabídky

6.)  ZO řešilo problémy okolo vodárny v areálu ZT, stojící dosud na cizím pozemku. Jeho majitel (Pragica s.r.o.) zvažuje díky insolvenčnímu řízení v ZT prodej celého areálu, čímž je reálně ohrožen budoucí přístup k našemu zařízení. Proto ZO schválilo kroky vedoucí jak k odkoupení vlastního pozemku pod vodárnou, tak i nové přístupové cesty okolo Kudrnáčových.

7.) ZO souhlasilo se získáním druhého zvonového kontejneru na barevné sklo k samoobsluze, buď formou bezplatného pronájmu od EKO-KOMu, nebo nákupem.

8.) ZO se zabývalo obdrženou nekonkrétní nabídkou k odkoupení 0,7 ha lesního pozemku na „Hůrce“, zatíženého správním řízením pro neprovedenou obnovu po kalamitní těžbě. ZO o případné koupi rozhodne až na základě podrobností ohledně stavu holiny, její ceny a podmínkách v probíhajícím správním řízení.