1.   ZO bylo informováno o bezproblémovém průběhu voleb do PS PČR.

2.      ZO vzalo na vědomí zaplacení daru 1 000 Kč občanskému sdružení Babybox pro odložené děti–STATIM.

3.    ZO se zabývalo investičními akcemi:

Firma HNH dokončila a vyfakturovala tyto akce:

–   propust v zatáčce u Paličových                                                  23 450 Kč

–   vybrání příkopu a pročištění propusti na Pohoří                                  7 738 Kč

Dokončené akce:

–         oprava propusti pod cestou do Blatin za Paličovými. Zde došlo k havarijnímu stavu, když se cesta propadla. Byla zde vybudována kanalizační šachta s mříží pro vstup a zároveň byla vyspravena cesta drtí.

Rozpracované akce:

–         komunikace k Dlouhým a k Vojtiškovým

ZO se zabývalo výstavbou komunikace pro bezmotorovou dopravu pod hřištěm. Jelikož nám nebyla přidělena dotace z POV LK, bude akce realizována z vlastních zdrojů. Nabídku na výstavbu podaly tři firmy:

HNH Hrabačov (581 917 Kč) – obalovačka ručně kladená 60 mm

ZEPOS RS (543 361 Kč) – obalovačka kladená finišerem 80 mm – osazení značkami

TAMAS (1 018 800 Kč) – bez komentáře

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. ZO schválilo zadání této zakázky firmě ZEPOS.

ZO bylo informováno o přidělení dotace 500 000 Kč Mikroregionu Pojizeří na „úpravy veřejných prostranství a zeleně“. U nás se jedná o úpravu prostranství před tělocvičnou, včetně úpravy vstupu a schodů. Přesné rozdělení mezi jednotlivé obce bude známo po shromáždění zástupců MR Pojizeří v Bělé dne 15.6. 2010.

4.    ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bez výhrad.

5.    ZO se zabývalo problémy v lesním hospodářství. Bylo seznámeno se zápisem České inspekce životního prostředí, která provedla šetření v lesním porostu p.p.č. 1475 a 1499 v k.ú. Stružinec (Pavlenka), na jehož základě bylo zahájeno správní řízení. Podle inspekce vlastník lesa řádně nezajišťoval plnění povinností týkajících se ochrany lesa proti škodlivým organismům vyplývajících ze zákona č. 289/1995 Sb („lesní zákon“) a dopustil dokončení vývoje kůrovců. Obec se v zákonné lhůtě (5 dnů) vyjádřila a jako vlastník jsme uznali, že stav zmíněných porostů je neutěšený a nyní uděláme vše, aby došlo k nápravě a zabránilo se další gradaci kůrovce. Dle názoru ČIŽP se jedná především o špatný přístup našeho lesního hospodáře pana Jelínka. Problémy v hospodaření s obecními lesy bude zastupitelstvo obce řešit na příštím zasedání, kdy bude znám závěr správního řízení.

ZO bylo informováno o dokončené jarní výsadbě stromků na Hůrce. Bylo zde vysázeno 4 tis. smrků a 6 tis. buků. Zbývající sadba (2 tis. smrků a 4 tis. buků) bude odprodána za nákupní cenu Městu Lomnice n. Pop.

ZO schválilo nabídku pí. Miloslavy Nalezinkové na odprodej lesních pozemků v Královsku p.p.č. 608/1 a 609 o celkové výměře 1852 m2 za symbolickou cenu 1 Kč. Na pozemcích nejsou žádné vzrostlé stromy, jsou sporadicky osázené a zarostlé buření. Vzhledem k tomu, že sousedí s obecním lesem, který je po kalamitní těžbě dřeva osázen a musíme se o něj starat, jsme schopni se postarat i o tyto přilehlé pozemky.

6.    ZO se zabývalo nadcházejícími komunálními volbami, které proběhnou v říjnu (přesný datum nebyl ještě vyhlášen). Jednou z povinností stávajícího zastupitelstva je stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2010 – 2014.

Zákon pro obec naší velikosti stanoví 7 – 15 členů. ZO pro příští volební období stanovilo počet členů na 9.

7.    ZO bylo seznámeno se žádostí o možnost použití obecních komunikací na pořádání automobilové soutěže pod názvem „Železná rally 2010“. Jedná se o soutěž zařazenou do seriálu Rallye Cup 2010, kterého se účastní posádky několika zemí a má značnou popularitu. Má se jet 10. července 2010 a doba uzavírky by byla od 7.30 do cca 17.00 hod. s tím, že mezi jednotlivými průjezdy bude komunikace průjezdná. V průběhu dne by se uskutečnily tři průjezdy startovního pole. U nás se jedná o komunikaci od Nových Dvorů, okolo hřiště a přes ZEOS zadem do Tuhaně. ZO tuto možnost schválilo (3 hlasy pro, 2 hlasy se zdržely) za podmínky, že pořadatel bude mít všechna potřebná povolení, včetně povolení majitelů ostatních úseků trasy. Komunikace bude po závodě uvedena minimálně do původního stavu a bude složena kauce 30 000 Kč na odstranění případných škod, pokud by nedošlo k dohodě.

8.    ZO schválilo nákup nové obecní sekačky Snapper za cenu cca 12 tis. Kč. Stávající sekačka Harry je v provozu již od července 2005 je příliš poruchová a odebere ji prodejce Pěnička Pavel Želechy jako protihodnotu.

9.    ZO bylo seznámeno s výsledkem veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stružinec. Nebyly shledány chyby a nedostatky.

10.    ZO se zabývalo záměrem firmy TAMAS o pronájem části bývalého areálu ZEOS v Tuhani za účelem provozu skladů písků, drti, kameniva apod. Dále zde bude v omezeném množství provozována míchačka betonu. Vzhledem k tomu, že se jedná o využití delší dobu opuštěných prostorů, nemá ZO vůči této činnosti námitek.

11.    ZO schválilo příspěvek 4 000 Kč SDH Pohoří na uspořádání dětského dne a hasičské soutěže v sobotu 26. června 2010.