1. ZO bylo informováno o nahlášení oddávajících na matričních úřadech
v Semilech a v Lomnici n. Pop.
2. ZO se zabývalo investičními akcemi.
Dokončené a uhrazené jsou tyto:
– komunikace „Za továrnou“ 536 092,- Kč
– odvodnění tam též 50 409,- Kč
– střecha na spol. chatě Bezděčín 32 000,- Kč
– přeložka el. sítě v chodníku 460 000,- Kč
– kompletní oprava rozhlasu 34 026,- Kč
– sekání příkopů podél obecních cest 22 848,- Kč
Rozpracované:
– chodník (termín dokončení dle smlouvy je do dvou měsíců po položení
kabelů)
– komunikace Cikánka II. část je před dokončením – terénní úpravy
provedou majitelé přilehlých pozemků
Plánované:
– osazení melioračních žlabů na Cikánce u trafostanice
– dopravní značení (výmněna starých a instalace nových dopravních značek
na obecních komunikacích – 60% dotace MR Pojizeří)
– Vybudování nového vstupu (schodu) před ZŠ
3. ZO schválilo podpis smlouvy o uložení přívodního elektro-napájecího
kabelu jako přípojky na rozvodnou síť pro provoz základové stanice Vodafone
do p.p.č. 926/1 v k.ú. Tuhaň. Obci bude vyplacena jednorázová úhrada 5 000,-
Kč.
Vysílač má být postaven na Tuhaňských vrších (Kyselka).
4. ZO schválilo zprávu auditora o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Stružinec v loňském roce – nebylo shledáno vad a nedostatků.
5. ZO se zabývalo přidělením bytu v č.p. 112 (Kampelička), který bude
uvolněn po prázdninách. Byl podán inzerát do LN a upřednostněna bude rodina
s dětmi, které budou moci navštěvovat naši školu.