1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: opěrný taras na Staré cestě = 416.146,-Kč, sekání příkopů obec. cest = 25.797, doplatek hledači poruch na vodov. řadu = 3.600,-Kč, tříděná zemina na výkop poruchy vodovodu u Peškarových = 1.815,-Kč, truhlářské práce v tělocvičně u nových vstupních dveří = 3.509,-Kč, revize elektriky a spotřebičů v ZŠ a MŠ = 5.500,-Kč, úhrada MěÚ Lomnice za přestupkové řízení = 700,-Kč
2.) ZO po předchozím zveřejnění záměru schválilo prodej pozemku p.č. 904 v k.ú. Tuhaň u Stružince, zastavěného silnicí III.tř. Libereckému kraji za cenu 40,-Kč/m2
3.) ZO opět řešilo podmínky možné dopravní obslužnosti z deponie u č.p. 20 v Tuhani. Budou osloveni majitelé dotčených nemovitostí podél cesty s návrhem na úpravu stávající povolené tonáže na celkových max. 12t. Pokud bude u občanů tento návrh přijat, obec vyvolá jednání s Městem Lomnice ohledně změny podmínek v přístupu ke svým lesním majetkům. Nesouhlas by naopak znemožnil dopravní potřebnost samotných vlastníků nemovitostí (uhlí, stavebniny, jímky…) i obce při údržbě cesty. Čím větší omezení tonáže, tím vyšší frekvence jízd daným úsekem. Žádoucí odklon nákladní dopravy po plánované obnově obecní cesty dolů k Holatovým naráží kromě odporu majitelů č.p. 20 i na finanční a administrativní náročnost nutného mostku při zaměřeném vyústění cesty přímo v místě propustku potoka
4.) ZO vybíralo z došlých nabídek na opravu asfaltových povrchů obecních cest a zhotovitelem schválilo nejvýhodnější nabídku fy. REACOM
5.) ZO bylo seznámeno s očekávanými náklady na zastřešení kontejnerů u ZŠ do 100.tis. Kč bez DPH vč. zpevněné plochy a technického řešení pro horní výsyp „skleněného“ kontejneru. Zbývající alokované finance budou použity k obrubníkovému oddělení stávající zpevněné plochy při silnici (parkovací stání) od následné upravené štěrkové plochy, zakončené živým plotem
6.) ZO bylo seznámeno s revizní zprávou elektroinstalace v ZŠ, která prozatím vyžaduje odstranění několika méně závažných závad. V závislosti na budoucím využívání budovy je třeba počítat s rozsáhlejší rekonstrukcí původních el. rozvodů
6.) ZO bylo seznámeno s fin. nabídkou kominické fy. p. Červinky na žádoucí vyvložkování obou průduchů komína v Tuhaňce, kterou se ZO pokusí snížit nabídkou konkurenční
7.) ZO odložilo rozhodnutí o zhotoviteli opravy cesty na Bezděčín do doplnění třetí cenové nabídky
8.) ZO po dokončení zápisu změny druhu pozemků v KN v souladu se skutečností tímto zveřejňuje záměr prodeje nevyužívaných pozemků p.č. 314/3 a 315/1 v k.ú. Stružinec u Lomnice n. Pop.
9.) ZO bylo seznámeno s termínem pro podání kandidátních listin do podzimních komunálních voleb příslušnému registračnímu úřadu (MěÚ Lomnice) do út. 5. srpna
10.) ZO schválilo mimořádný příspěvek 4.000,-Kč SDH Stružinec na pořádání oslav 130ti let od založení sboru
11.) ZO bere na vědomí společné opatření obce a ZEOSU, chránící nemovitosti „Nad chalupy“ před stále častějšími přívalovými srážkami pod zasetou kukuřicí