1. ZO vzalo na vědomí průběh místního šetření ohledně způsobu využívání obecní účelové komunikace a manipulačního prostoru v Tuhani u Koudelkových při hospodaření v městských lesích Lomnice n. Pop. Jednání se zúčastnil pan Zbyněk Koudelka (majitel přilehlé nemovitosti), Miroslav Hásek (Obec Stružinec) a Vladimír Mastník s Mgr. Josefem Šimkem (Město Lomnice n. Pop.). Při prohlídce bylo konstatováno, že těžební činností, odvozem dřeva a odvodněním prostoru jsou nadměrně poškozovány přilehlé pozemky, stodola pana Koudelky a obecní komunikace. Zástupci města slíbili nápravu a spoluúčast na opravě komunikace.

2. ZO schválilo prodej pozemku p.p.č. 100/2 a 97/4. Jedná se o část svahu (83 m2) před chalupou Martincových směrem k prostranství před pomníkem Sv. Trojice. Pozemek bude prodán za 1660 Kč (20 Kč/m2).

3. ZO se zabývalo investičními akcemi.

Byly schváleny dokončené a fakturované:

  • opravy cest Turbem                                                                  265 072 Kč
  • odvodnění a výhybna na Cikánce pod lesem                             124 528 Kč
  • kanál a komunikace Nad chalupy (vjezd Váňovi)                        14 357 Kč
  • zřízení pracoviště CzechPOINT na OÚ (čerpání dotace)              51 130 Kč
  • zřízení pracoviště CzechPOINT na OÚ (vlastní podíl)                   9 024 Kč
  • osázení břehu nad palisádou u chodníku (78 klečí)                      27 780 Kč

ZO bylo informováno o rekapitulaci faktury od HNH Hrabačov za práce dokončené v září. Po projednání byla fakturační částka snížena o 28 839 Kč. Důvodem je nižší objem a předražení některých prací.

Byly projednány rozpracované:

  • oplocení dětského hřiště
  • sekání příkopů na území celé obce
  • doplnění svítidel VO nad chalupami, u nádrže před Ekosevem a na Hůrce

4. ZO se zabývalo likvidací odpadů a provozem sběrného dvora

Vzhledem k tomu, že se ve sběrném dvoře likviduje stále více odpadů a dochází k zneužívání systému jak občany, tak firmami, bude obec hradit likvidaci nebezpečných odpadů vzniklých z provozu domácnosti a zpětně odebraných elektroodpadů. Dále zde lze odevzdat komodity, které nejsou hrazeny (papír, pet apod.)

Komunální odpad, stavební odpad a odpad evidentně pocházející z podnikatelské činnosti si budou občané hradit.

Komunální odpad lze likvidovat v popelnicích, zakoupených pytlích, nebo v kontejnerech.

5. ZO bylo informováno o problémech s půjčováním sálu mládeži (nedodržování zákazu kouření v tělocvičně, nepořádek, ucpaná kanalizace z dámských toalet apod.). Z těchto důvodů bude sál zapůjčován k oslavám apod. pouze starším a tudíž spolehlivým spoluobčanům.

6. ZO schválilo tyto příspěvky:

Na zakoupení dresů pro fotbalové mužstvo mladší přípravky 6 000 Kč.

Na uspořádání drakiády 2 000 Kč.