Přítomni: Klikar, Vágenknechtová, Vávra, Těhníková, Hendrych, Tůma
Omluvena: Paličová
1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: výstavba chodníku k rybníku = 786.404,-Kč, strojní zametání komunikací před pokládkou Slurry Seal = 4.372,-Kč, opravy komunikací TURBO+SS = 560.714,-Kč, podpora vydání informační brožury pro děti „Bezpečně na silnici“ = 5.929,-Kč, periodické revize hromosvodů = 6.800,-Kč, zemní práce při opravě odbočného šoupěte na řadu pod ZEOSem = 3.000,-Kč, oprava vandalsky poškozené BUS čekárny v Zeleném háji = 1.770,-Kč, doplatek za letecké snímky obce = 3.013,-Kč (celkem 5.433,-Kč)
2.) ZO schválilo formu úhrady prací nesouvisejících s výstavbou chodníku (vodovod. přípojka Formanovi, zámková dlažba u č.p. 142) zápočtem při majetkovém vypořádání zastavěných soukromých pozemků, jehož přesný rozsah určí až geodetické zaměření
3.) ZO bylo seznámeno s tržním oceněním budovy restaurace „U Toníka“, zpracovaného p. Mikulem z Lomnice n. Pop. Po zohlednění všech aspektů při oceňování zhodnocení stavby (lokalita, malá poptávka, nevyřešená likvidace odpadních vod, nezajištěný přístup…) a s přihlédnutím k současné právní úpravě, dle které objekt evidovaný v KN jako součást pozemku nelze samostatně bez pozemku zobchodovat, určil výslednou obvyklou cenu nemovitosti mezi 550-650 tis. Kč. ZO s přihlédnutím k současné potřebě využití a rozsahu možného zachování restauračního vybavení by akceptovalo maximální cenu do 750 tis. Kč. Pokud nebude tato cena ze strany Cermanových přijatelná, mohou si nechat zpracovat vlastní oponentní ocenění, které předloží ZO k projednání, nebo se v souladu s původní smlouvou o pronájmu budova na KN převede do jejich vlastnictví. K zamýšlenému následnému prodeji však bude potřeba od obce vykoupit i zastavěný pozemek, do jehož ceny se nutně promítne obecní investice do gabionového tarasu, zpevňující břeh potoka za tělocvičnou i restaurací
4.) ZO schválilo nutnou opravu nadstřešních částí komínů v restauraci Tuhaňka, vyplývající z kominických revizních kontrol
5.) ZO podpořilo rozpočtovaný nákup osvědčených úsporných LED svítidel od fy. Neo-Neon na další úsek s nejstaršími svítidly v Tuhani na Nouzovce a na Hříšníku
6.) ZO schválilo revizi místního rozhlasu autorizovaným technikem a zpracování podkladů pro možné budoucí podání žádosti o dotaci na jeho modernizaci z POV Lb. kraje
7.) ZO odložilo rozhodnutí o novém nájemci garsonky v č.p. 112 po stěhující se pí. Cermanové z důvodu jediné obdržené žádosti a pro nutné opravy interiéru před dalším pronájmem
8.) ZO se zabývalo žádostí o prodloužení vodovodního řadu z Cikánky ke Šlajchrtovým, které by řešilo nejen nedostatek vody na farmě a dožilou přípojku TESTu, ale i možnost připojení plánované novostavby RD p. Tomáše Sedláka. Jedná se však o stavbu na cizím pozemku, které musí předcházet administrativní a schvalovací procesy s vlastníkem pozemku (Město Lomnice n. Pop.) i dotčenými úřady