1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: oprava vstupního schodiště do restaurace Tuhaňka = 52.000,-Kč, parková úprava okolo ZŠ včetně sazenic = 10.800,-Kč, zpevnění ústí cesty z Královska proti Jórovým   = 70.675,-Kč, nová kamna DVB do Tuhaňky =15.600,-Kč, dále byla provedena úprava cesty okolo Haklových a dokončena byla rekonstrukce n.n. v Královsku včetně veřejného osvětlení – není dosud vyfakturováno

2.) ZO schválilo podzimní bezplatný provoz sběrného dvora pro naše občany po dva víkendy 20.-21. a 27.-28. října vždy v době od 9. do 13. hod.

3.) ZO bylo informováno o zákonné možnosti navýšit místní poplatek za likvidaci odpadů z dnešních 500 na max. 1.000,-Kč/poplatníka a rok a rozhodlo i díky úsporám za nerozmísťované kontejnery o ponechání stávající výše poplatku na 400,-Kč/poplatníka a rok

4.) ZO bylo seznámeno se změnou firmy na opravu obecních cest. Původně oslovená fy.Silteco z Lázní Bělohrad má již pro letošek převis zakázek, oprav se proto ujala za srovnatelných cenových podmínek fy. Reacom z Třebíče

5.) ZO bylo informováno o zřízení internet. stránek pro naši ZŠ a MŠ formou subdomény s odkazem na oficiálních stránkách obce

6.) ZO po projednání schválilo dodatek ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem Územního plánu Stružinec – Ing. arch. Alenou Košťálovou, kterým se  upravuje cena a termín dokončení druhé fáze zpracování ÚP. Důvodem navýšení ceny ze 60.000,-Kč na 87.600,-Kč a prodloužení termínu ze 4 na 5 týdnů je změna mapových podkladů celého k.ú. Stružinec z původní Digitální účelové katastrální mapy na Katastrální mapu digitalizovanou, jež jsou mezi sebou nekompatibilní a vyžadují ruční přepracování všech stávajících i návrhových ploch na celém k.ú.

7.) ZO bylo informováno o jednání s firmou Progles o spoluúčasti na opravě obecní cesty v Tuhani ke Koudelkovým a změně režimu vyvážení dřevní hmoty z této lokality

8.) ZO bylo seznámeno s postoupením vandalsky poničené autobusové čekárny v Zeleném háji orgánům PČR a financováním opravy se spoluúčastí pojišťovny