1. ZO bylo informováno o vyplacení příspěvků 2 500,- Kč na konání
předvánočního reje a 1 530,- Kč ČZS na výstavu „Advent a vánoce“.
2. ZO se zabývalo investičními akcemi.
Byly schváleny dokončené akce:
Dokončení osvětlení chodníku – 136 351,- Kč, bylo zde instalováno 11ks
stožárů se svítidly a 1 ks svítidla na sloup v křižovatce. Dále bylo provedeno
rozdělení rozvodu do dvou fází, aby nedošlo k přetížení
Oprava odpadů v tělocvičně – 17 703,- Kč, na dámské toaletě byla rozkopána
podlaha a vyměněny kameninové roury, které měly malý spád a ucpávaly se za
PVC. Následně došlo k předláždění.
Rozpracované akce:
Chodník – firma Strabag chtěla v úterý 25.11. 08 uskutečnit předání
dokončeného díla. Vzhledem k tomu, že počasí, sněhové a povětrnostní
podmínky neumožnily řádné převzetí, byl termín dle smlouvy posunut o
vymezenou dobu prostojů.
Penále bude počítáno do 21. 11. 08, což je datum, do kterého šlo předání
uskutečnit.
Restaurování sochy „Korunování Panny Marie“ – bylo dokončeno a k předání
dojde 18.12. 08 za účasti pracovníků památkové péče.
3. ZO se zabývalo přidělením bytu v č.p. 112 (Kampelička), který by měl být
uvolněn na přelomu roku. Bylo podáno 7 žádostí a z toho pouze dvě od mladých
manželů s jedním a dvěma dětmi. Vzhledem k předem stanoveným podmínkám
schválilo ZO přidělení manželům Zárubovým se dvěma malými dětmi.
4. ZO schválilo rozpočtové provizorium pro začátek roku 2008. Jedná se o
hospodaření obce po dobu, než bude schválen nový rozpočet. Hrazeny budou
pouze nezbytné běžné výdaje nutné k chodu obce.
5. ZO bylo seznámeno s obsahem smlouvy na odkoupení budovy vodojemu na
Pohoří, která je v majetku firmy ZEOS Lomnice a.s. Kupní cena 1 000,- Kč je
kompenzací za přislíbený příspěvek na opravu cesty od hřiště k Novým
Dvorům. Potřeba vyřešení vlastnického vztahu je vyvolána záměrem prodeje
celého areálu, jehož součástí je i zmíněná nemovitost.
6. ZO schválilo čerpání dovolené na OÚ po dobu vánočních svátků a konce
roku. Poslední úřední den bude pondělí 22.12. a prvním úředním dnem nového
roku bude pondělí 5.1.2009.
7. ZO vzalo na vědomí ústně podané vzdání se mandátu zastupitelů Vojtěcha
Paliče a Milana Fiedlera. K ukončení činnosti došlo nečekaně bez předchozího
jednání. Přítomni byli informováni starostou o tom, že za uvolněné mandáty
není náhrada a zastupitelstvo obce je schopno pracovat, pokud neklesne počet
jeho členů pod pět.