Přítomni: Klikar, Vágenknechtová, Vávra, Hendrych, Těhníková, Paličová, Tůma.
1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: 3x úplný rozbor vody Stružinec, Pohoří, Tuhaňka včetně triazinových pesticidů = 35.734,-Kč, celkové náklady na podzimní rotující kontejnery = 30.849,-Kč, obměna obou obecních PC = 49.982,-Kč dle nabídky
2.) ZO bylo informováno o dokončené instalaci dálkového přijímače SSRN T9 pro požadované dálkové ovládání rotační sirény z libereckého KOPISu.
3.) ZO schválilo předběžné rozpočtové opatření pro rozpočtové změny za období mezi 11. a 31.12. 2014 ve vyjmenovaných případech, jimiž dochází ke změně závazných ukazatelů rozpočtu obce. Konkrétní vyčíslené změny budou předloženy ZO ke schválení na prvním zasedání roku 2015
4.) ZO schválilo rozpočtové provizorium pro hospodaření obce na začátek příštího roku ve výši max. 1/12 skutečných výdajů roku 2014 měsíčně
5.) ZO sestavilo inventarizační komisi ve složení Vávra, Hendrych, Tůma k provedení inventarizace obecního majetku k 31.12. 2014
6.) ZO schválilo uzavření OÚ během vánočních svátků v úředních dnech 29. a 31. 12. 2014
7.) ZO bylo informováno o vzniklých nákladech obce (12.859,-Kč) jako povinného vypravitele pohřbu v případě úmrtí našeho občana bez známých pozůstalých. Pokud dědický soud dědice nalezne a on se k dědictví přihlásí, půjdou tyto náklady za ním, pokud ne, lze o úhradu žádat na MMR
8.) ZO schválilo návrhy na prodloužení Veřejnoprávních smluv s Městem Lomnice n. Pop. o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků a na úseku rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu do 31.12. 2018
9.) ZO na základě požadavku rodičů schválilo rozšíření provozní doby školní družiny od 6.45 hod do 15.30 hod. Možné zdroje na dofinancování zvýšených mzdových nákladů družinářky budou projednány s ředitelkou ZŠ
10.) ZO podpořilo projekt Českého červeného kříže základní částkou 4.900,-Kč bez DPH k vydání názorné vzdělávací příručky pro děti a mládež „První pomoc není věda“. Tato částka nám nárokuje cca 100 ks výtisků k vlastní distribuci
11.) ZO tímto zveřejňuje záměr prodeje severovýchodních částí pozemků p.č. 1252 a 1253 o výměře cca 150 m2, zasahujících mezi soukromé pozemky p.č. 1251 a 1254/1, vše v k.ú. Stružinec u Lomnice n. Pop.
12.) ZO schválilo příspěvek 1.500,-Kč na služby, poskytované Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje v r. 2015
13.) ZO zamítlo nákup jednoúčelové sněhové frézy na zimní údržbu chodníku po obci. ZO doporučuje nákup víceúčelové techniky, umožňující pomocí několika adaptérů více pracovních činností během celého roku
14.) ZO bere na vědomí 2% inflační navýšení cen za vývoz popelnic v novém Ceníku svozové firmy SKS pro rok 2015. Vývoz nejpoužívanější 120 l. vlastní nádoby v režimu kombinovaných vývozů 1x týdně a 1x za 14 dní tak obec bude stát nově 1.560,-Kč ročně vč. DPH