1.    ZO schválilo rozpočet na rok 2010 dle zveřejněného návrhu.

Příjmy činí  6 539 400 Kč                  výdaje 6 595 280 Kč

Financování splátka SFRB                             – 118 000 Kč

Schodek bude financován částí zůstatku účtu ve výši 173 880 Kč.

2.  ZO se zabývalo zpracováním projektu a podáním žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti v budově ZŠ a MŠ Stružinec“. Jedná se o výměnu oken (132 m2), zateplení svislých ploch (omítka 563 m2) a stropu (209 m2). S tím souvisejí i práce klempířské a tesařské. Rozpočtové náklady jsou 2 485 865 Kč a rozdíl oproti původnímu odhadu (1,800 mil. Kč) je způsoben větším objemem prací.  Vlastní podíl by měl činit 857 tis. Kč a realizace je plánována v případě přidělení dotace na roky 2010 – 2011. Pro letošní rok schválilo ZO spoluúčast ve výši

490 tis. Kč.

ZO vzalo na vědomí podání žádosti v termínu 1.2. 2010 a schválilo proplacení faktury ve výši 47 tis. Kč firmě Ekopoint za vypracování energetického auditu (35 tis. Kč) a zpracování projektu a podkladů (12 tis. Kč).

3.  ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Grantového fondu LK – Program obnovy venkova na akci „Oprava a zpevnění povrchu komunikace pro bezmotorovou dopravu ve Stružinci pod hřištěm“.

Celkové náklady činí 400 tis. Kč a spoluúčast obce je 35% (140 tis. Kč). Tato částka je vyčleněna i v dnes schváleném rozpočtu.

4.  ZO vzalo na vědomí instalaci lampy VO na Hůrce. Firma Rydval  eloktro tím dokončila práci objednanou koncem loňského roku a vyfakturovala 16 465 Kč (instalace lamp VO nad chalupami, na křižovatce u Ekosevu, na Hůrce a technická pomoc při změně odběru elektřiny v ZŠ).

5.  ZO bylo informováno o poruše vodovodu u ZŠ, ke které došlo 27.1. Jednalo se o odlomenou přípojku od hl. řádu. Oprava proběhla svépomocí a druhý den musela být vyměněna i přípojka (14 m) do budovy.

6.  ZO se zabývalo zimní údržbou. Vzalo na vědomí lednové náklady: firma ZEOS (41tis. Kč) a TS Lomnice n. Pop. (3240 Kč). ZO schválilo úklid nahrnutého sněhu z chodníku, který provede Milan Dufek, jelikož pracuje levněji než ostatní dostupné firmy.

7.  ZO schválilo navýšení odměny od 1.2. 2010 na 1990 Kč Miroslavu Háskovi za správu vodovodu.  Důvodem je to, že se zvyšuje náročnost na údržbu a opravy a stávající odměna (1200 Kč) nebyla valorizována od roku 1998.

8.  ZO schválilo převod zůstatku hospodaření ZŠ a MŠ Stružinec ve výši 7859,98 Kč do rezervního fondu.

9.  ZO schválilo souhlasné prohlášení s Pozemkovým fondem ČR k převodu pozemků KN p.p.č. 236, st.p.č. 234 a PK p.p.č. 235 v k.ú. Stružinec u Lomnice n. Pop. do majetku obce a pověřilo starostu jeho podpisem.

10. ZO bylo informováno o předvolání starosty na Polici ČR (ÚOKAFK) k podání vysvětlení nabytí akcií CDC. Tyto akcie pro obec nakoupila v r. 2000 společnost Finnex Group a.s., jejímž prostřednictvím jsme se v té době rozhodli investovat volné finance.

Společnost, resp. její představitelé jsou nyní trestně stíháni.

11.  ZO bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodu obce, kterou vypracoval pprap. Tomáš  Holan, PČR. Z uvedeného přehledu vyplývá, že se u nás jedná o území s nízkou trestnou činností.