1.   ZO vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci z Grantového fondu LK – Program obnovy venkova na akci  „Oprava a zpevnění povrchu komunikace pro bezmotorovou dopravu ve Stružinci pod hřištěm“.

2.  ZO bylo informováno o nákladech 17 382 Kč na odstranění poruchy vodovodu u ZŠ. Jednalo se o kompletní výměnu přípojky včetně 14 m vedení do budovy ZŠ.

3.   ZO bylo informováno o plánovaném nákupu nových žákovských židlí a stolů do ZŠ. Vzhledem k tomu, že je spousta dodavatelů s různými cenami, tak se hledá ten nejvhodnější. Investici zajišťuje ZŠ.

4.  ZO se zabývalo dokončením opěrné zdi za pohostinstvím „U Toníka“. Vzhledem ke stávajícímu průběhu zimy se dá očekávat, že termín dokončení do 31.3. 2010 nebude splněn. Z důvodu dodržení kvality bylo schváleno pozdější dokončení dle vývoje počasí.

5.   ZO bylo informováno a stavu účtu Fondu rozvoje bydlení, ze kterého lze v současnosti půjčit na modernizaci a rozvoj bytového fondu částku 140 000 Kč. Podmínky zůstávají stejné, tzn. splatnost max. 6 let s pevným úrokem 3%. Půjčky lze poskytnout trvale bydlícím majitelům domů na opravu a modernizaci bytového fondu (střecha, okna, fasáda a částečně i vnitřní úpravy). Podpora nesmí přesáhnout 50% nákladů plánované akce. Prostředky budou přidělovány dle podání žádostí až do vyčerpání alokované částky.

Žádosti o půjčku a bližší informace obdržíte na OÚ a budou se registrovat do středy 7. dubna do 1630 hod.

6.   ZO se zabývalo zimní údržbou. Vzalo na vědomí únorové náklady: firma ZEOS (21tis. Kč) a TS Lomnice n. Pop. (3240 Kč). Byl proveden úklid nahrnutého sněhu z chodníku – dosud nefakturováno.

7.   ZO bylo informováno o doručení žádosti na poskytnutí finančního příspěvku (sponzorského daru) na podporu provozu pojízdné prodejny. Ta v současné době obsluhuje třikrát týdně Pohoří, Tuhaň a hoření část Stružince, které se podpora netýká, protože tu jsou dva obchody. Jedná se o částku 2 x 6 000 Kč a vzhledem k tomu, že příspěvek formou sponzorského daru je pro nás nevhodný, tak budeme dále jednat o formě. V loňském roce tato podpora nebyla vyplacena, jelikož s řidičem nebyla spokojenost a majitel nás za celou dobu provozu nekontaktoval. V minulém měsíci došlo k výměně obsluhy a vypadá to, že se situace zlepší a bude zde otevřen prostor k dalšímu jednání.

8.  ZO vzalo na vědomí nabídku pana Šolina na pravidelný prodej ovoce a zeleniny, který bude do naší obce zajíždět každou středu. Prodej bude probíhat před hostincem „Stařina“ od 1500 do 1600 hod.

9.    ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu MR Pojizeří, který je pro letošní rok plánován jako vyrovnaný s příjmy a výdaji 77 100 Kč. Zůstatek účtu činí 307 088,94 Kč. Hlavním příjmem jsou dotace od obcí dle aktuálního počtu obyvatel. Pro nás to je v letošním roce 705 x 10 Kč. Tato částka byla schválena v rozpočtu.

10.  ZO bylo informováno o překročení obratu  1 mil. Kč za posledních 12 měsíců pro účely registrace k DPH. Jedná se o příjmy z ekonomických činností (vodné, lesní hospodářství, nájemné a likvidace odpadu vyjma poplatku).

Obec se musí nyní přihlásit k platbě této daně.

11.   ZO schválilo příspěvek do výše 2000 Kč na uspořádání výstavy Jaro a Velikonoce, která se koná v sobotu 27.3. od 8 do 18 hod. a v neděli 28.3. od 8 do 14 hod. v prostorách OÚ.