1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: zimní údržba místních komunikací – ZEOS – březen 2013 = 6.994,-Kč, III. fáze zpracování ÚP Stružinec = 60.500,-Kč

2.) ZO bylo podrobně seznámeno s finálním zpracováním ÚP k jeho vydání a v souladu se všemi ustanoveními stavebního zákona schvaluje vydání Územního plánu Stružinec formou opatření obecné povahy

3.) ZO bylo informováno o akceptaci podané žádosti o podporu na zateplení budovy OÚ u SFŽP. V současnosti se dopracovává realizační projektová dokumentace s výkazem výměr jako podklad pro následné výběrové řízení na zhotovitele stavby. ZO se shodlo na obeslání 5-ti firem s výzvou k podání nabídky s tím, že se bude soutěžit s důrazem na nejnižší cenu

4.) ZO řešilo formu jarního úklidu pro občany. Po dohodě s fy. Ekosev ZO využilo jejich nabídku mobilních svozů všech druhů odpadů známou formou rotujícího kontejneru. Ten se uskuteční poslední dva víkendy v dubnu, to je  20.- 21. 4. a 27. – 28. 4. na všech osmi tradičních sběrných místech – na Pohoří u vrtu a u Dostálů, ve Stružinci u rybníka, u školy a pod Hůrkou, na Bezděčíně u kapličky a v Tuhani u Tuhaňky a před bývalou fy. Krejto. Na všech těchto místech budou mít občané po dvě soboty a neděle v určený čas možnost odložit svůj odpad přímo do obsluhovaných kontejnerů. Ani letos se však nebudou přijímat odpady podnikatelské, spalitelné a kompostovatelné. Časový harmonogram je zveřejněn na všech vývěskách

5.) ZO bylo informováno o termínu konání tradiční jarní Besedy s občany ve čtvrtek 25. dubna od 1800 hod., kterou obohatí dva pozvaní hosté –              k problematice drobných staveb po novele stavebního zákona poskytne výklad p. Krpata, k vypouštění odpadních vod z domácností p. Hrdlička

6.) ZO řešilo požadavky p. ředitelky vzešlý z jednání ŠR, především na potřebnou modernizaci sociálního zařízení v naší MŠ. ZO k rozhodnutí požaduje odhad finanční náročnosti akce

7.) ZO po projednání schválilo výsledek veřejnosprávní kontroly v naší ZŠ

8.) ZO souhlasí s částečnou renovací uvolněného bytu v č.p. 112

9.) ZO souhlasí s vypracováním studie proveditelnosti pokračování chodníku okolo č.p.142

10.) ZO podmiňuje souhlas s úpravou cesty na Vranovsko finanční spoluúčastí obce Veselá