1.  ZO bylo informováno o průběhu voleb do Evropského parlamentu. Nebyly shledány žádné závady a nedostatky.

2.  ZO schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

–  obec bude průběžně předkládat zastupitelstvu obce návrh rozpočtových změn a po jejich schválení provede rozpočtové změny.

–  zastupitelstvo obce pověřuje starostu k provedení rozpočtových změn od posledního zasedání do 31.12. s tím, že na prvním zasedání v novém roce o tom podá informace.

3.  ZO se zabývalo investičními akcemi.

Byly schváleny dokončené a uhrazené:

–         herní prvky na dětském hřišti (TR Antoš)              336 239 Kč

Dokončené a nefakturované akce:

–   zemní práce na dětském hřišti

–   kanalizace u č.p. 87 (Hanušovi)

–   prostranství před čekárnou (pod Hůrkou)

–   oprava překopů po stavbě vodovodu

–   oprava výtluků na mostě u Ekosevu a Pravcových

–   přesazení vývěsní tabule u rybníka

–   propust v Tuhani u Vrkoslavových

–   oprava kanálových vpustí u chodníku

Rozpracované akce:

–         rekonstrukce topení v ZŠ

–         propust pod křižovatkou u samoobsluhy

–         rekonstrukce zasedací místnosti na OÚ

Připravované akce:

–         opravy komunikací Turbem

–         oprava kanálu a odvodnění

–         opěrná zeď ve strži za tělocvičnou (nabídku zpracují firmy HNH a ZEPOS RS)

ZO schválilo pozastavení realizace úpravy veřejného prostranství u tělocvičny. Důvodem je nižší plnění příjmové části rozpočtu.

ZO se zabývalo dokončením a předáním chodníku firmou Strabag. K převzetí  došlo 15.4.09, byly označeny vady a nedodělky, které měly být odstraněny do 15.5.09. Do dnešního dne nás nikdo nekontaktoval a nevyzval k převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Dále bylo jednáno o případném vyúčtování penále za nedodržení termínů smlouvy. Dodavatelem bylo v případě plnění nabídnuto materiální vyrovnání (oprava komunikace frézovanou obalovačkou apod.). Vzhledem ke zkušenostem s firmou Strabag, rozhodlo ZO přistoupit spíše k finančnímu vyrovnání.

4.  ZO bylo informováno o zamítnutí dotace z Fondu požární ochrany LK na technické vybavení JPO Stružinec. Bylo žádáno o příspěvek na zakoupení elektrocentrály a sněhové frézy. Vzhledem k tomu, že stružinečtí hasiči odvádějí spoustu práce ve prospěch obce a centrálu využijí mj. i k údržbě obecního majetku (čekárny v Zel. háji apod.), schválilo ZO její nákup (cca 20 tis. Kč).

V případě potřeby bude možno zařízení využít i při ostatních akcích všech spolků v obci.

5.  ZO se zabývalo žádostí TJ Sokol o mimořádný příspěvek na úhradu havarijní poruchy traktůrku na sekání hřiště. Kompletní výměna shořelé elektroinstalace stála 9 520 Kč. ZO schválilo její úhradu.