Přítomni: Klikar, Vágenknechtová, Vávra, Těhníková, Hendrych, Paličová, Tůma
1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: jarní strojní zametání obce (TS Lomnice) = 25.047,-Kč, konečné náklady na jarní SD a rotující kontejnery = 12. 738,-Kč (doprava, manipulace a likvidace = – 20.788,-Kč, prodej vytříděných sebraných komodit = + 8.050,-Kč), nákup PHM do hasičské IFY = 3.819,-Kč, 45% záloha na letecké snímkování obce po 15-ti letech = 2.420,-Kč

2.) ZO bylo seznámeno s plánovanou schůzkou se ředitelem svozové firmy SKS p. Faistaverem ohledně budoucnosti našeho smluvního vztahu při možnosti přechodu k TS Lomnice

3.) ZO bylo seznámeno s celkovým vyúčtováním elektřiny všech obecních odběrných míst, kde nám při roční sumě záloh ve výši 372 tis. za poslední zúčtovací období vznikl přeplatek 89.908,-Kč. Nejvýraznější úspory dosáhlo VO ve Stružinci (22,5 tis.Kč – úsporná LED svítidla), tělocvična u rybníka (28,3 tis.Kč – nová okna) a zateplený obecní úřad (32,5 tis.Kč)

4.) ZO bylo informováno o dohodě projektanta se zhotovitelem na realizačních detailech stavby chodníku k rybníku ve Stružinci a o vynuceném odložení zahájení stavby do doby stanovení dopravního značení ze strany DI PČR

5.) ZO schválilo nejbližší investiční akce – renovace schodiště a opěrného tarasu u vstupu do tělocvičny, renovace umyvadel a obkladů v MŠ, oprava průsaku a stavidla požární nádrže u Jandových, zpevnění a bezprašný povrch cesty k Dufkovým a prostranství před ZŠ (příležitostné parkoviště), opravy cest po obci technologií TURBO dle potřeby

6.) ZO bylo informováno o vandalsky poškozené čekárně v Zeleném háji po tuhaňské zábavě – oprava zadána fy. p. Šlesingra

7.) ZO schválilo finanční spoluúčast na opravě společenské místnosti na Bezděčíně, kde je pod přístavbou tzv. kuchyňky nutná výměna uhnilých podlahových trámů

8.) ZO bylo informováno o končícím dlouhodobém pronájmu s užíváním a smluvním převodem vlastnictví poloviny domu č.p. 47 (restaurace u Toníka) a záměrem Cermanových nově nabytou nemovitost záhy prodat. S ohledem na důležitost pohostinského zázemí k sálu obecní tělocvičny bude obec zřejmě nucena využít sjednaného předkupního práva k získání celého objektu zpět do svého vlastnictví

9.) ZO se shodlo na instalaci jednoduché a dostupné zábrany na vývozní místo odpadních pytlů v Tuhani v Sádku, které by znemožňovalo především psům a liškám přístup a tím i poškozování odložených pytlů před jejich svozem