1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: faktura za provedené práce v měsíci červenci firmou OBIS na zateplení ZŠ a MŠ -598.876,-Kč, zálohová faktura na výměnu 4 ks oken v obecních bytech ve Stružinci a na Pohoří – 38.000,-Kč,  oddělení obecního vodovodu od lomnického ve správě VaKu Turnov pod Hůrkou – 30.250,-Kč, oprava vod. řadu v chodníku pod Stařinou – 7.637,-Kč, ořez thůjí na hřbitově Pohoří – 13.000,-Kč

2.) ZO bylo podrobně informováno o průběhu a postupu prací v ZŠ a MŠ. V současné době je většina zednických prací uvnitř budovy hotová, zbývají osadit nové vstupní dveře, doladit začišťování průrazů pro elektroinstalaci   a topení, výmalby špalet, družiny a chodby po snešeném obložení a hlavním úkolem bude úklid a příprava na příchod dětí

3.) ZO bylo informováno o podpisu Smlouvy o dílo se zhotovitelem Územního plánu Stružinec – paní ing. arch. Alenou Košťálovou z Brna a o stanovení termínu pro předání všech podkladů pro započetí prací na 30.srpen 2011

4.) ZO po projednání schválilo žádost p. Vachouška, Stružinec č.p. 54, na změnu užívání pozemku p.č. 337 v k.ú. Stružinec z trvalého travního porostu na ostatní plochu. Tento souhlas je nutný pro možné vynětí parcely ze ZPF

5.) ZO schválilo prodej nevyužívaného pozemku p.p.č.334  a části pozemku p.p.č.944/1, oba v k.ú. Tuhaň u Stružince panu Danielu Skrbkovi

6.) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o činnosti a její podpoře mezi obcí a jednotlivými SDH Stružinec, Tuhaň a Pohoří, jejíž náplní je podpora spolků při výchovné, sportovní a kulturní činnosti v obci a udržování akceschopné techniky

7.) ZO projednávalo situaci okolo prodeje obecního objektu č.p. 57 v Tuhani, kde za současné propagace jen pro místní formou letáčků v obecních vývěskách zůstává zatím téměř bez odezvy. Proto se ZO rozhodlo tuto nabídku inzerovat masivněji.

8.) ZO projednávalo možnosti jednání s firmou ZEOS ohledně zřízení nebo rozšíření ochranných protierozních pásů nad Tuhaní směrem k hlavní silnici, neboť letošní výsev kukuřice po samé hranice zahrad v kombinaci s prudkými dešti způsobuje nemalé problémy a škody