1. ZO bylo informováno o podpisu smlouvy se spol. Vodafone na uložení el. kabelu
k plánované základnové stanici na Tuhaňských vrších do obecního pozemku p.p.č.
926/1 v k.ú. Tuhaň.
2. ZO se zabývalo investičními akcemi.
Dokončené a uhrazené jsou tyto:
– komunikace „Cikánka“ II. část 147 904,- Kč
– dopravní značení na obecních komunikacích 71 800,- Kč
( z toho 39 tis. byla dotace z LK přes MR Pojizeří)
– vstup (schod) do ZŠ 34 969,- Kč
(uhrazeno firmě Unica po provedení reklamační opravy na hřbitově v Tuhani)
– zakoupení dvou vývěsních skříní (na OÚ a ke Stružince) 31 396,- Kč
Rozpracované:
– chodník (firma Strabag vyúčtovala 1,691.210 Kč, což je 90% nákladů. Zbývající
částka a vícepráce budou blokovány pro případné nedodělky a reklamace.)
Plánované:
– přeložka vodovodu u Kašparů
– dokončení restaurátorských prací na soše „Korunování Panny Marie“ u ZŠ
(Min. kultury poskytuje účelový fin.příspěvek ve výši 54 tis. Kč z programu
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšíř.působností“)
3. ZO bylo informováno o dodání ochranných prostředků (prac. stejnokroje, zásahová
obuv, přilby, ..) pro jednotku požární ochrany obce. Celkové náklady na projekt byly
152.946 Kč, výše příspěvku poskytnuta z Fondu požární ochrany LK 90.770 Kč.
Vybavením JPO obce byla zvýšena její akceschopnost a způsobilost zasahovat u téměř
veškerých událostí v okruhu působnosti a v případě potřeby i mimo něj.
4. ZO se zabývalo pronájmem bytu, který bude uvolněn v č.p. 112 (kampelička).
Vzhledem k tomu, že se stávajícím nájemníkům prodloužila rekonstrukce nového bytu,
bude vybrán nový nájemník na některém z příštích zasedání. Příjem žádostí nebyl
uzavřen a v současné době je 6 žadatelů.
5. ZO schválilo povolení výjimky z počtu žáků ve třídě v Základní škole Stružinec,a to
ode dne 1.9.2008 na školní rok 2008/2009. Zřizovatel se současně zavazuje uhradit
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost ZŠ (tj. rozdíl mezi krajským normativem
určenými výdaji na skutečný počet žáků a skutečnou potřebou).
6. ZO vzalo na vědomí rozhodnutí společnosti Telefónica O2 zrušit nevyužívaný
telefonní automat v Tuhani. Vzhledem k tomu, že u Macháčků funguje veřejná telefonní
stanice, bude dostupnost služby pro obyvatele, jak je definována Českým
telekomunikačním úřadem, zachována.
7. ZO bylo informováno o průběhu příprav voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje,
které se uskuteční 17. a 18.10.2008. Opět budeme volit ve 2 okrscích – pro Stružinec
s Pohoří a pro Tuhaň s Bezděčínem.
8. ZO schválilo příspěvek 2 000 Kč na uspořádání drakiády, která se koná v neděli 28.
září od 14 hod. na Stránsku „u lipky“. V sobotu 27.9. bude společné stavění draků od 15
hod. v místní tělocvičně.