1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: oprava cesty v Tuhani k Rajmovým = 4.414,-Kč, úprava prostranství proti ZŠ = 53.077,-Kč, repasování záložního čerpadla do vodárny = 12.302,-Kč, obnova a prodloužení propustku pod silnicí u rybníka = 31.168,-Kč, správní poplatek za vydání Územního souhlasu k výstavbě chodníku = 10.000,-Kč, montážní práce na VO Nad chalupy = 4.691,-Kč, zametání cest před pokládkou Slurry Sealu = 7.490,-Kč

2.) ZO bylo informováno o schválení dotace z KÚ na nákup dálkového ovládání rot. sirény, žádost o dotaci na nákup vozidlové radiostanice zůstala nepodpořena.

3.) ZO bylo informováno o negativních ohlasech občanů k návrhu nového BUS jízdního řádu, které budeme dále prosazovat na plánovaných koordinačních poradách

4.) ZO bylo seznámeno se situací okolo problematické deponie dřeva v Tuhani u č.p. 20. Ing. Zb. Koudelkou nabídnutá směna pozemků byla radou města pro ekonomickou nevýhodnost odmítnuta. ZO schválilo další jednání s městem Lomnicí ohledně možné i finanční spoluúčasti obce na navrhovaném a žádoucím přemístění nové deponie dřeva k silnici II/283 pod Zel. hájem

5.) ZO bylo seznámeno s postupem prací na st. povolení pro výstavbu chodníku. Po vydání Územního souhlasu je k žádosti o vydání stavebního povolení třeba doložit ještě několik vyjádření dotčených orgánů st. správy (HZS, DI PČR, OHS) a majitelů podzemních sítí (O2, ČEZ)

6.) ZO schválilo návrh smlouvy s GWS s.r.o. o provozování sběrného dvora pro obec Stružinec. Za paušální odměnu 9.000,-Kč/měs. bez DPH bude nový provozovatel od občanů zajišťovat odběr všech druhů odpadů (kat. „O“ i „N“) včetně tříděného a veškerého elektra (OEEZ) v rozsahu provozní doby: přes léto (1.5. – 31.10.) každou středu 1300 – 1700 hod. a sobotu 900 – 1300 hod., v zimním období (1.11. – 30.4.) každou sobotu 900 – 1300 hod. Tak jako v minulosti, budou odpady  kat „N“, vytříděné složky KO a veškeré elektro (OEEZ) odebírány od občanů Stružince bezplatně, ceník pro odběr velkoobjemových odpadů a odpadů kat. „O“ bude vyvěšen na SD. Smlouva řeší i mobilní svozy „rotujícími kontejnery“, případně další služby v odpadovém hospodářství hrazené individuálně objednatelem. Předpokládané zahájení provozu SD je po vypršení výpovědní lhůty s fy. Ekosev  na konci října

7.) ZO schválilo novou Pachtovní smlouvu na obecní pozemky s fy. ZEOS s platností do 31.10. 2022 za zvýhodněné pachtovné 18.000,-Kč/rok

8.) ZO schválilo příspěvek na provedený nátěr střechy kapličky na Bezděčíně ve výši 5.000,-Kč. Zbývající náklady (7.000,-Kč) nesou místní chalupáři

9.) ZO schválilo osvědčenou agenturu KAZ s duem Adamis jako pořadatele třetího dílu zábavného předvánočního pořadu pro naše seniory

10.) ZO zásadně nesouhlasí s plánovaným umístěním ČOV pro č.p. 167 (Votoček Miloš) na obecním pozemku vedle čekárny BUS u rybníka.

11.) ZO po projednání tímto zveřejňuje záměr prodeje nevyužívaného pozemku p.č. 982/7 v k.ú. Pohoří u Stružince

12.) ZO schválilo změnu provozovatele kontejneru na použitý textil. Problémovou polskou fy Wtórpol nahradila česká firma Revenge, a.s., spolupracující s nadací SOVA