INFORMACE ze zasedání ZO dne 12.1.2012
1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: obnova odvodnění obecních cest na Bezděčín a v Tuhani – 14.448,-Kč, postoupené agendy přestupkového řízení – 3.500,-Kč a rušení tr.pobytu – 1000,-Kč, zimní údržba komunikací – 21.312,-Kč, nákup mobilního ozvučení – 27.990,-Kč
2.)  ZO se zabývalo přípravou rozpočtu na rok 2012. Bylo seznámeno s předběžným výsledkem hospodaření v roce 2011 :
Příjmy ( včetně přijatých dotací )                     9,342 000,- Kč
Výdaje                                                                   8,333 000,- Kč
Rozdíl                                                                    1,009 000,- Kč
Přebytek na BÚ posílil částkou 600.000,-Kč rezervu na Sporoinvestu, zbytek se  převádí do r. 2012
Příprava rozpočtu :
Předpokládané příjmy ( včetně dotací )                                 8,137 000,- Kč
Předpokládané výdaje (provoz)                                               5,022 000,- Kč
Rozdíl                                                                                           3,115 000,- Kč
Přebytek z r. 2011                                                                         704 000,- Kč
Zůstatek na investice                                                               3,819 000,- Kč
ZO schválilo zařazení těchto investičních akcí :
–  zateplení ZŠ – 1.500 000,-Kč ( včetně dotace, modernizace el. rozvodů, hydroizolace )
–  územní plán – 120 000,-Kč ( zbývající náklady dle smlouvy se zhotovitelem )
–  oprava kanalizace na Staré cestě – 150 000,-Kč (pokračování )
–  rekonstrukce veř. osvětlení při rekonstrukci rozvodu NN Královsko  – 200 000,-Kč (odhad )
–  rekonstrukce topení v obec. bytě – 50 000,-Kč ( Gaubmannovi )
–  oprava požární nádrže pod Hůrkou – 80 000,-Kč (odhad )
–  úpravy cvičiště a kabiny v Tuhani – 80 000,-Kč
–  opravy místních komunikací – 1.000 000,-Kč  ( dluh z loňska )
–  opravy zděných čekáren – 50 000,-Kč ( vizitka obce )
–  opravy sekčních šoupat na vodovodu -100 000,-Kč
–  oprava střechy, terasy a vstupu do restaurace Tuhaňka – 50 000,-Kč
3.)   ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Stružinec – zveřejněno na úřední desce OÚ (i elektronické).
4.)   ZO schválilo Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Lb.kraje ve výši 63.000,-Kč
5.)   ZO bylo seznámeno s hospodařením v lesích za r. 2011 s kladným výsledkem + 64.622,-Kč
6.)   ZO se shodlo na společném tématu k dotaci na MR Pojizeří. Prioritu má projekt Veřejné osvětlení, záloha směřuje do úprav veřejné zeleně.
7.)   ZO bylo informováno o složitostech k získání pozemku p.č. 983/2 v k.ú. Pohoří z majetku PF ČR bez restitučních nároků. Možná cesta vede přes ÚP, ve kterém však musí být tento pozemek navržen jako plocha občanské vybavenosti. ZO rozhodlo tak učinit a do ÚP jej zapracovat.
8.)   ZO bylo informováno o nabídce předsezónní kontroly herních prvků na dětském hřišti od výrobce a rozhodlo o jejím využití.