1. ZO schválilo zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích p.p.č. 1858,1861 a 1389/1, které jsou dotčeny rozšířením sítě NN ze staré cesty nad chalupy k Linhartovým a nad chalupami k Váňovým. ZO zároveň schválilo dvě smlouvy o zřízení těchto břemen a pověřilo starostu jejich podpisem. Před započetím prací byly schváleny Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení těchto břemen ZO dne 14. 6. 2007.

2. ZO se zabývalo investičními akcemi.

–         bylo informováno o dokončení výroby plotových dílů na dětské hřiště. ZEOS Lomnice a.s. dokončila výrobu dřevěných polí a zároveň vyfakturovala smluvenou částku 44 173 Kč. Dyrema s.r.o. dokončila plotové sloupky a konstrukce na vstupní branky. Tato práce včetně materiálu bude vyrovnána zápočtem částí pohledávky za odběr vody.

–        schválilo odložení instalace a montáže plotu na jaro příštího roku.

–        bylo informováno o průběhu výstavby opěrné zdi ve strži za tělocvičnou a pohostinstvím „u Toníka“. V současné době probíhá montáž a vyrovnávání drátokošů kamenem a je dokončena cca 1/3.

–        vzalo na vědomí montáž zářivkového osvětlení v jídelně a družině ZŠ a provedení revize všech spotřebičů. Dodávku provedla fa ELO za 9 267 Kč.

–        bylo informováno o podání žádosti o kolaudaci chodníku na odbor dopravy Městského úřadu v Semilech.

3. ZO bylo informováno o stavu účtu. K 11. 12. bylo na účtě 579 tis. Kč.

4. ZO bylo infirmováno o dílčím přezkoumání hospodaření, které na OÚ provedl odbor kontroly LK.

5. ZO schválilo aktualizovanou pojistnou smlouvu. Obec je pojištěna u Kooperativy a původní smlouva z r. 2003 neodpovídala současným skutečnostem a potřebám. Celkové pojistné bylo navýšeno z 33 701 Kč na 40 212 Kč. Došlo k navýšení pojistných základů jednotlivých objektů a nově je pojištěn výkon veřejné služby, škoda způsobená při výkonu veřejné moci, obecná odpovědnost a zdravotní náklady.

6. ZO schválilo  žádost p. Martina Fišera z Chuchelny na pořádání akcí auto-moto-trhy v Tuhani v roce 2010 za stejných podmínek jako v roce letošním. Jedná se o 16 akcí od dubna do října.