1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: oplechování tarasu za ZŠ, oprava pomníku v Tuhani a vandalsky vyvrácených plakátovacích ploch v Zeleném háji = 3.355,-Kč, oprava nefunkčního propustku pod cestou za Dyremou = 10.511,-Kč, geodetické zaměření (výškopis) budoucího chodníku k rybníku = 4.000,-Kč

2.) ZO schválilo rozpočtové provizorium pro hospodaření obce na začátek příštího roku ve výši max. 1/12 skut. výdajů roku 2013 měsíčně

3.) ZO sestavilo inventarizační komisi ve složení Klikar, Vávra, Hendrych k provedení inventarizace obecního majetku k 31.12. 2013

4.) Díky obdržené platbě ze SFŽP na zateplení OÚ k 30.11. 2013 ZO schválilo převod volných, neurčených finančních prostředků z BÚ na Sporoinvest k posílení rozpočtové rezervy na příští rok

5.) ZO se zabývalo narovnáním uživatelských a vlastnických vztahů k nemovitostem v k.ú. Pohoří. Po projednání schválilo kroky vedoucí k odkoupení oploceného pozemku okolo vodárny pod Pohoří do majetku obce. Dalším nesouladem v Katastru nemovitostí je rozdílné vlastnictví pozemku a na něm stojící stavby v případě pohořské hasičské zbrojnice a vodojemu nad bývalým kravínem. I zde bude ZO usilovat o soulad formou odkupu dotčených pozemků do majetku obce

6.) ZO schválilo náklady na dvouleté prodloužení licenční smlouvy  právního software Profidata v původní výši 20.000,-Kč bez DPH před očekávanou aktivací inflačního dodatku smlouvy (navýšením ceny)

7.) ZO odmítlo nabídku účasti v aukci na dodávky elektriky pro nevýznamnou celkovou úsporu při započtení aukčních poplatků a provize

8.) ZO souhlasilo se žádostí ZEOSu o umístění směrovníku na sloup VO  u Stařiny k lepší navigaci především nákladní dopravy do jeho areálu

9.) ZO schválilo uzavření OÚ během vánočních svátků v úředních dnech  23. a 30. 12. 2013