1.  ZO bylo seznámeno se závěrečnou restaurátorskou zprávou o obnově sochy Korunování Panny Marie.

2.  ZO bylo informováno o provedení a průběhu inventur. Komise ve složení Milan Klikar – předseda, Petr Vávra a Ilona Šafaříková zkontrolovala majetek dle jednotlivých inventurních seznamů. Nebylo shledáno nedostatků.

3.  ZO schválilo rozpočet na rok 2009 dle zveřejněného návrhu.

Příjmy činí  7 033 700 Kč                  výdaje 7 786 590 Kč

Financování splátka SFRB                                 115 000 Kč

Schodek  bude financován změnou stavu účtu.

4.  ZO se zabývalo investičními akcemi, schválilo dokončenou rekonstrukci a modernizaci sociálního a sanitárního zařízení v ZŠ a MŠ, kterou provedla firma Matěja Vlastimil – voda, topení, plyn za 42 618 Kč.

5.  ZO bylo informováno o předání bytu v č.p. 112 manželům Zárubovým. Byt byl předán bez zjevných vad a nedostatků. Opotřebení odpovídá délce užívání. Nadměrné vlhnutí, na které poukazoval bývalý nájemník je spíše záležitostí užívání (ucpaný odsavač par, špatný režim topení, větrání apod.) Bude zde provedena údržba na kotli a radiátorech, seřízení průtoků a do dveří budou instalovány větrací mřížky pro zvýšení cirkulace vzduchu. Vymalování si zajistí noví nájemníci, kterým bude jako v jiných případech poskytnuta dvouměsíční úleva na nájemném.

6.  ZO se zabývalo přípravou rekonstrukce sportoviště pod lesem, schválilo zadání vypracování studie firmě Antoš s.r.o. z Turnova. Prvotní návrh je zdarma, na jeho základě proběhnou další jednání a případná spolupráce na této akci.

7.  ZO bylo seznámeno s problematikou zavedení Czech POINTu a přípravou na plnění povinností zákona č. 300/2008 o elektronické komunikaci, který ukládá všem orgánům státní správy od 1.7. 09  používání tzv. datové schránky k předávání písemností, kdy bude papír nahrazen elektronickým dokumentem. Na vybavení úřadu potřebnou technikou lze získat dotaci v max. výši 93 927 Kč a minimální podíl spolufinancování činí 15 %. Obce s rozšířenou působností a KULK nabízejí spolupráci při realizaci tohoto projektu. ZO schválilo zřízení pracoviště Czech POINT na OÚ, podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace a společný postup s ORP Semily.

8.  ZO se zabývalo aktualizací Programu obnovy vesnice, který byl schválen v roce 1999 a poslední aktualizace proběhla v roce 2006. Součástí programu je seznam akcí, které bude obec realizovat do konce funkčního období zastupitelstva r. 2010. Dokument byl schválen.

9.   ZO se zabývalo přípravou žádostí o dotace. Bude podaná žádost o poskytnutí účelového příspěvku z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na zakoupení sněžné frézy Honda (72 000 Kč) a elektrocentrály Heron (29 000 Kč). V případě schválení by obec hradila 40% nákladů (41 600 Kč). S touto částkou je počítáno v rozpočtu.

Druhá žádost je o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje (Program obnovy venkova – investiční) na obnovu a modernizaci topení v ZŠ a MŠ Stružinec (250 000 Kč). V případě schválení můžeme získat dotaci maximálně ve výši 65% (162 500 Kč) se spoluúčastí je počítáno v rozpočtu.

10.  ZO bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodu obce, kterou vypracoval prap. Petr Vágenknecht, PČR. Z uvedeného přehledu vyplývá, že se u nás jedná o území s nízkou trestnou činností.

11.  ZO schválilo nákup stolu na ping – pong, jako náhradu za stůl v tělocvičně, který je neopravitelně poškozený (do 5000 Kč).

12.  ZO schválilo příspěvek 2 000 Kč na výstavu „Jaro a Velikonoce“, kterou ve dnech 28. a 29.3. pořádají Stružinecké tvořilky.