Přítomni: Klikar, Vágenknechtová, Hendrych, Paličová, Tůma.
1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: výmalba tělocvičny 5.300,-Kč, podklady pro Závěrečné vyhodnocení akce – zateplení OÚ – pro potřeby OPŽP 11.280,-Kč, vratka dotace na zateplení ZŠ za nedočerpané finance dle SoD 2.432,80 Kč, tlakové čištění nátokové hadice do požární nádrže „u Jandových“ 1.815,-Kč, nákup nových LED svítidel při rekonstrukci vedení nn na Cikánce 29.032,-Kč, výměna dožilého bojleru v Tuhaňce – dosud nevyfakturováno
2.) ZO po projednání schválilo schodkový Rozpočet obce na rok 2015 s navýšením dotace pro ZŠ a MŠ o 30.000,-Kč oproti zveřejněnému Návrhu: Celkové příjmy 8.383 000,-Kč Celkové výdaje 8.719 952,-Kč
Rozdíl bude hrazen z přebytku hospodaření v minulých letech
3.) ZO schválilo žádost ZŠ a MŠ o převod zůstatku hospodaření z r. 2014 ve výši 13.540,26 Kč do Rezervního fondu organizace a 50.000,-Kč do Fondu odměn. Dále ZO schválilo plánovaný rozpočet ZŠ a MŠ v celkové výši 650 000,-Kč a Žádost o poskytnutí příspěvku 1.000,-Kč na společnou etapovou hru dětí a rodičů v rámci školní družiny

4.) ZO schválilo prodloužení termínovaného vkladu u J&T banky s fin. rezervou 1 mil. Kč na dva roky pro nejvýhodnější úročení při zajištěných financích na trhu

5.) ZO se zabývalo povinným rozšířením tříděných složek odpadu o BRKO a kovy a přípravou OZV, řešící tuto oblast

6.) ZO po projednání schválilo nabídku fy. Galileo na vytvoření nových webových stránek obce (jednorázově 14.399,-Kč vč. DPH) a jejich následnou správu a up-grade (494,-Kč/měs. vč. DPH). Největší předností je vlastní administrace a denní zálohování vložených dat

7.) ZO se vrátilo k možnosti celoročně zaměstnat pracovníka na údržbu obecního majetku. Pro nedořešenou formu prac. úvazku a podrobnosti pracovní náplně prozatím ZO nerozhodlo

8.) ZO jednomyslně podporuje možnost bezplatné změny katastrální hranice k.ú. Tuhaň v rámci probíhajících KOPÚ ve Veselé. Cílem je zahrnutí celé cesty na Vranovsko již od silnice II/284 do k.ú. Rváčov.

9.) ZO zamítlo nabídku heraldika M. Pavlů na zpracování obecních symbolů v ceně 18.000,-Kč jako nepotřebnou

10.) ZO bylo seznámeno s možnými tématy připravovaných dotačních výzev nového programovacího období 2014-2020. S tím souvisí nabídka fy Project A plus na bezplatné zpracování možných dotačních záměrů obce