1.  ZO vzalo na vědomí převod zůstatku hospodaření ZŠ a MŠ Stružinec do rezervního fondu organizace. Převod byl schválen již na zasedání dne 12.2. a  nedopatřením nebyl zaznamenán v usnesení.

2.  ZO bylo informováno o vyplacení příspěvku 2 500,- Kč na uspořádání dětského karnevalu.

3.  ZO schválilo nákup stolu na ping – pong  zn. Yaping YP za cenu 5 990,- Kč. Skládací stůl má čtyřhrannou konstrukci a hrací desky mají okrajový lub, což je předpoklad vyšší životnosti.

4.  ZO vzalo na vědomí podaní  žádostí o dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje a z Fondu investic Libereckého kraje (POV), tak jak byly schváleny na zasedání ZO dne 12.2. ZO bylo informováno o stále se zvyšující byrokratické zátěži při těchto úkonech.

5.  ZO se zabývalo zřízením místa Czech POINTu na OÚ a přechodem na elektronickou komunikaci prostřednictvím  datových  schránek.  Žádost o dotaci na pořízení potřebné techniky byla podána prostřednictvím ORP Semily.

ZO schválilo smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky na vybavení technikou, včetně zajištění provozu a údržby. Město Semily vybere jednu firmu, která toto zajistí pro všechny zúčastněně obce v působnosti ORP Semily.

6.  ZO vzalo na vědomí podání společné žádosti  MR Pojizeří o dotaci z POV na rekonstrukci a údržbu veřejných prostranství. V naší obci se jedná o rekonstrukci prostranství před obecní tělocvičnou včetně odvodnění, zpevnění ploch, osazení záhonových obrubníků a rekonstrukce vstupního schodiště.

7.  ZO schválilo podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu na ošetření dvou chráněných lip u ZŠ. První etapa redukce výšky a ošetření stromů proběhla v roce 2008. Na podzim loňského roku vítr vylomil u pravého stromu  v místě nasazení kosterní větev, která odhalila centrální dutinu v celém kmeni. Zbytková stěna je dostatečná, přesto je strom vzhledem k dutině takového rozsahu staticky rizikový. U obou stromů je nutné provést redukci výšky a obvodu celé koruny a instalovat bezpečnostní vazby.

8.  ZO bylo informováno o dokončení bezdrátového propojení vodojemu a čerpací stanice za účelem hlídání hladiny a ovládání čerpadel. Vysílač a přijímač dodala a instalovala firma ELO. Propojení, demontáž nepotřebné elektrovýstroje a zjednodušení celé instalace zajistil Šída Vl. Celkové náklady jsou 21 329,- Kč.

9.  ZO schválilo nabídku firmy STYL invest – výroba nábytku Turnov na výrobu a montáž kuchyňské linky do malé zasedací místnosti na OÚ, která se bude v letošním roce rekonstruovat. V této firmě se vyráběla i část nábytku k přestavbě kanceláře. Linka je široká 2,4 m a nabídková cena činí 19 000,- Kč včetně DPH + doprava a montáž 10%.

10.  ZO se zabývalo  zimní  údržbou cest. Za měsíc únor byla firmou ZEOS Lomnice vystavena faktura na částku 48 195 Kč.

11.  ZO bylo informováno o přípravě voleb do EP, které se konají 5. a 6. června. Volit budeme jako tradičně ve dvou okrscích. ZO schválilo nákup nové zástěny do volební místnosti v Tuhani. Náklady jsou hrazeny z dotace na uskutečnění voleb.

12.  ZO schválilo proplacení faktury za materiál (savice – dlouhé a krátké, proudnice soutěžní) ve výši  19 233 Kč pro SDH Tuhaň. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu je vyčleněno 10 tis. Kč pro každý sbor, vyčerpali tuhaňští hasiči příspěvek i na příští rok.

13.  ZO bylo seznámeno s výsledkem hospodaření v obecních lesích.

Příjmy z prodeje dřeva                              432.446 Kč

Výdaje na těžbu a pěstební činnost           177.706 Kč

Rozdíl (hospodářský výsledek)                          254.740 Kč

V zásobě zůstává 66,07 plm dřeva a 30,05 plm na vlastní spotřebu.