INFORMACE ze zasedání ZO dne 12.4.2012

1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: zimní údržba ZEOS (únor)= 40.392,-Kč, TS Lomnice n. Pop.(chodník)= 1.750,-Kč, bezpečnostní kontrola prvků na dětském hřišti = 2.760,-Kč, nákup 300ks. pytlů na odpad od SKS = 14.390,-Kč, neinvestiční náklady na lomnické žáky = 82.720,-Kč, hledání poruchy vodovodu v Královsku = 2.600,-Kč

2.) ZO bylo informováno o pokračování procesu tvorby ÚP Stružinec, kde dotčené orgány st. správy hlavně z pohledu ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany živ. prostředí redukovaly návrhové plochy k možné výstavbě RD

3.)  ZO schválilo aktualizované znění Programu obnovy vesnice na současné volební období 2011-2014

4.)  ZO vybralo z došlých nabídek na obnovu veřejného osvětlení a míst. rozhlasu při rekonstrukci NN – Královsko nabídku fy. EMSL z Liberce za 137.884,-Kč vč. DPH

5.) ZO bylo informováno o příslibu Povodí Labe k úpravě koryta potoka v úseku od soutoku s Královským potokem po ústí do rybníka během příštího roku

6.)  ZO schválilo pokračování opravy kanalizace na Staré cestě fy. HNH Hrabačov. Opravou požární nádrže pod Hůrkou byla pověřena fy. p. Šlesingera ze Semil

7.) ZO po projednání zamítlo nabídku pojištění právní ochrany DAS

8.) ZO po předchozím zveřejnění záměru schválilo prodej nevyužívaného pozemku p.p.č.1936  v k.ú. Stružinec u Lomnice n. Pop. panu Vladimíru Kyselovi za místně obvyklou cenu 20,-Kč/m2

9.) ZO schválilo Darovací smlouvu s MR Pojizeří na informační vývěsku u Sv. Trojice v hodnotě 7.852,-Kč

10.) Po obdržení výpovědi z obec. bytu pí. Hanou Komárkovou ZO vybralo z došlých žádostí novou nájemnici – Markétu Pivkovou, matku dvou malých dětí, které nahradí odcházející děti pí. Komárkové z naší MŠ, čímž splňuje stěžejní podmínku pronájmu

11.) ZO se zabývalo problémy s jarním přistavením kontejnerů. Pro udržitelnost poplatku za likvidaci odpadů na současné úrovni 400,-Kč/osobu(chalupu) a rok rozhodlo cenově náročnou likvidaci pomocí kontejnerů již nerealizovat. Náhradou bude možnost bezplatného odložení odpadu na sběrném dvoře (mimo spalitelného či zkompostovatelného) v době od pátku 27.dubna do soboty 5.května. Požadavky k likvidaci těžších nebo objemných věcí lze řešit individuálně po domluvě na OÚ nebo s obsluhou SD.

12.) ZO řešilo problémy se zásobováním tuhaňského hřbitova vodou. Položené ocelové potrubí od čerpadla u býv. krámku na hřbitov je dožilé, netěsné  a ZO schválilo jeho výměnu ve dvou etapách- 1.přes pozemky p. Vrkoslava k zasetému poli Zeosu ihned a 2. po sklizni k nádrži na hřbitově