1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: jarní zametání obce TS Lomnice – 21.672,-Kč, oprava cesty pod Hůrkou – 101.540,-Kč (50% uhradí firma ZEOS), nátěry střech zastávek „Na Hříšníku“ a „Na Váze“ – 16.214,-Kč, modernizace malé zasedací místnosti OÚ – 21.926,-Kč, oprava části kanalizace u Maternů – 121.083,-Kč, oprava vodovodu (pí. Gromová) a zřízení nové přípojky (p. Kobrle) – 11.445,-Kč
2.) ZO prodlužuje zveřejnění výzvy k podání žádostí o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rekonstrukci a modernizaci bytového fondu. Tato výzva bude v platnosti do měsíce června.
3.) ZO bylo informováno o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, které proběhlo na OÚ ve čtvrtek 7.4.2011. Výsledná zpráva z auditu, provedená odborem kontroly Lb kraje, neshledala závad. Taktéž zpráva z veřejnosprávní kontroly ze dne 14.4.2011 v naší příspěvkové organizaci – ZŠ a MŠ Stružinec neshledala nedostatků.
4.) ZO bylo informováno o výsledku druhého výběrového řízení na technologickou část „zateplovačky“ budovy školy. Z obeslaných třech firem na instalaci tepelného čerpadla zvítězila s nejnižší cenou 946.840,-Kč firma ing. R. Matouška – Centrum úspor energií z Jilemnice.
5.) ZO bylo informováno o požadavku zástupce firmy EKO POINT na změnu dodavatelské smlouvy z důvodu změny právní subjektivity dodavatelů. Objem prací, dodací podmínky ani cena služby se nemění.
6.) ZO hodnotilo pravidelnou Besedu s občany z 28. dubna od 18.hod. v obecní tělocvičně jako návštěvně průměrnou.
7.) ZO projednávalo došlou nabídku od tuhaňské pobočky firmy BORGA, která je za umístění reklamního poutače na naší autobusovou čekárnu „Na Hříšníku“ ochotná udělat jí část nové střechy s okapem