1. ZO vzalo na vědomí smlouvu s Libereckým krajem o poskytnutí účelového
příspěvku z Fondu požární ochrany ve výši 90 770,- Kč.
2. ZO se zabývalo investičními akcemi.
Dokončené a uhrazené jsou tyto:
– komunikace Cikánka I. etapa 264 980,- Kč
Rozpracované:
– komunikace za továrnou včetně propustí a žlabů na odvodnění
– chodník (bylo položeno veřejné osvětlení, provádí se betonování
obrubníků a pokládka zámkové dlažby)
Proběhla jednání s ČEZ o financování námi vyvolané přeložky vrchního
vedení NN do chodníku.
Ze zákona ji vyhotovuje provozovatel na náklady žadatele. Z důvodu, že
první požadavek přesahující částku 700 tis. Kč,- byl přehnaný, vyvolal
starosta jednání, jehož výsledkem je smlouva na částku 460,- Kč. Což se
přibližuje prvnímu odhadu (420,- tis. Kč) ve smlouvě o smlouvě budoucí,
kterou ZO schválilo při podání žádosti.
ZO schválilo podpis smlouvy o realizaci, kterou bude pro ČEZ provádět
firma Rydval-elektro.
– ZO schválilo realizaci opravy střechy spol. chaty na Bezděčíně. Provede ji
firma Vilimovský, za nižší cenu při stejné kvalitě materiálu (cca 30 tis.
Kč).
3. ZO se zabývalo způsobem vytápění bytu v č.p. 178 (Ťukalovi). V současnosti
je zde instalován elektro-kotel do starého původního rozvodu a vzhledem
k ceně el. energie je toto vytápění neúnosně drahé. ZO schválilo vypracování
návrhu na zefektivnění vytápění.
4. ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
s výhradou (nebyla aktualizována směrnice pro poskytování a účtování
cestovních náhrad).
5. ZO se zabývalo možností uzavírání sňatků v naší obci. Podmínkou je, že
jeden ze snoubenců musí mít u nás trvalé bydliště.
ZO schválilo oddávající, místo a čas obřadu. Oddávajícími jsou starosta
Miroslav Hásek a místostarosta Milan Klikar. Místem a časem je zasedací
místnost OÚ od pondělí do soboty od 1000- 1500.
6. ZO schvaluje, aby na území obce působila Místní akční skupina (MAS)
Kozákov, kterou založili Mikroregion (MR) Pojizeří, jehož jsme členy a MR
Kozákov. MAS připravuje podání žádosti o podporu rozvoje venkova
z evropských fondů.