1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: oprava cesty na Bezděčín vč. kalového zákrytu = 217 320,-Kč, oprava cest v Tuhani a na Pohoří – turbo = 24 480,-Kč, 50% nákladů na opravu cesty na Vranovsko (spolu s Veselou) = 26 982,-Kč, opravy cest po Stružinci obalovanou drtí       = 33 521,-Kč, oprava a prodloužení propustků u Haklových a nad ZŠ u Novotných, usazení obrubníků na parkovišti u ZŠ, materiál na úpravu cesty v Tuhani  k R. Láskovi = 16 699,-Kč, oprava požární nádrže pod Hůrkou = 135 000,-Kč, pořízení softwaru Zákony ČR ve verzi Profidata       = 36 000,-Kč, sekání příkopů obec. cest = 20 826,-Kč,  propagace obce v turist. bedekru obcí Lb kraje = 5 000,-Kč, plakátovací plocha na Váze      = 2 916,-Kč

2.) ZO bylo seznámeno s postupem prací na zateplení budovy ZŠ, schválilo pořízení nového, nerezového držáku vlajek za 3 540,-Kč a po pečlivém výběru rozhodlo o barevnosti budoucí fasády v odstínech „mandarin“

3.) ZO bylo informováno o ochotě p. Schovánka prodat obci část pozemku k zajištění nového přístupu k vodárně v areálu bývalé ZT. Dále se shodlo na nutnosti obecní pozemek okolo vodárny upravit, zbavit náletových dřevin a oplotit.

4.) ZO bylo informováno o dokončení stavební části opravy požární nádrže pod Hůrkou včetně nového přepadu, kde zbývá zhotovit zábradlí. To po dohodě pro obec provede firma Dyrema

5.) ZO bylo informováno o termínu konání voleb do krajského zastupitelstva a 1/3 senátu ve dnech 12. a 13. října a úkolech z toho pro nás vyplývajících

6.) ZO řešilo problémový mostek proti Ekosevu, na jehož opravu si nechá zpracovat konkurenční nabídku. Dále se zabývalo možnostmi vyčištění požární nádrže v Tuhani bez nutnosti jejího vypuštění. Jako nejlevnější se jeví pokus o vytrhání podvodní vegetace pomocí bran a navijáku

7.) ZO se vrátilo k problému s nedostatečnou kapacitou kontejneru na barevné sklo u samoobsluhy. Souhlasilo s nákupem druhého zvonového kontejneru pro možnost sjednocení a zefektivnění vývozů ze všech sběrných míst v obci