1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: oprava místních komunikací technologií PATCH – obec =222.156,-Kč, fy. ZEOS =32.912,-Kč a fy. PROGLES =37.026,-Kč, asanace černé skládky v Tuhani včetně likvidace odpadů =117.954,-Kč, čelo kanalizace + oprava mostku na Cikánku =27.472,-Kč, oprava mostku a cesty ke Koudelkovým v Tuhani =153.746,-Kč + 12.100,-Kč spoluúčast ZEOSu, čištění příkopů na Hůrce a v Tuhani „v Sádku“ =22.967,-Kč, oprava cesty u Haklových =12.044,-Kč, drobné opravy po obci – sklo v čekárně u Stařiny, svod okapu + vzpěra plotu a oplechování tarasu u ZŠ, úprava vodní nádrže a výkop pro kotvení nového kříže na hřbitově v Tuhani = 14.541,-Kč

2.) ZO bylo informováno o pokračující dotační stavbě na zateplení budovy OÚ. Byla uhrazena první faktura zhotoviteli – fy. OBIS s.r.o. za období 22.7.- 31.8. ve výši 357.576,-Kč a dále smluvní náklady na stavební dozor a inženýring fy. ING Komplet s.r.o. = 30.000,-Kč. Pořízeny byly i dva nové nerezové držáky vlajek za 7.018,-Kč

3.) ZO po předchozím zveřejnění záměru schválilo prodej nevyužívaného  pozemku p.p.č. 912/16 a 912/17  v k.ú. Tuhaň u Stružince paní Věře Velové za místně obvyklou cenu 20,-Kč/m2 . Dále bylo ZO seznámeno s marným uplynutím zveřejněného záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 982/1 v k.ú. Pohoří u Stružince p. Filipu Cermanovi. V současnosti probíhá vyměření parcely v terénu a zpracovává se geometrický plán s novým číslováním parcel.

4.) ZO se zabývalo situací okolo provozování sběrného dvora fy. EKOSEV.                    ZO požaduje před obnovením smluvní spolupráce zajistit pro naše občany bezproblémový přístup do budovy skladu.

5.) ZO schválilo úplatnou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na výstavbu a provozování chodníku od samoobsluhy k rybníku s KSSLK, potažmo s Lib. krajem ve výši 13.467,30 Kč. Taktéž většina smluv s ostatními soukromými vlastníky výstavbou dotčených pozemků jsou uzavřeny a následně zbývá vybrat projektanta.

6.) ZO schválilo žádosti o fin. příspěvek Obč.sdr. STATIM na zřízení nového Baby boxu v České Lípě ve výši 1.000,-Kč a MS Pavlenka na nákup léčiva pro spárkatou zvěř ve výši 2.500,-Kč

7.) ZO bylo seznámeno s úspěšnou žádostí o dotaci MR Pojizeří směrovanou do modernizace VO. ZO podpořilo zkušebně výměnu cca 7 ks stávajících výbojkových těles úsporným LED osvětlením v úseku mezi OÚ a ZŠ