1. ZO se zabývalo opět smlouvou z FRB poskytnutou paní Květoslavě Strnadové. Jednání o úhradě dluhu se posunula k ručiteli panu Pavlu Strnadovi, kterému ZO schválilo na minulém zasedání splátkový kalendář se zvolenou výší splátek 15 000 Kč měsíčně splatných vždy k 15tému dni v měsíci, a to počínaje lednem 2011. ZO očekává platbu první splátky   s podmínkou okamžité ztráty výhod splátek při nedodržení termínu.

2. ZO bylo seznámeno s probíhajícím sběrem informací k územnímu plánu. K dosavadnímu stavu požadavků od občanů nemá ZO zásadních výhrad.

3. ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami, které byly provedeny od posledního zasedání do konce roku 2010. Schválením těchto byl pověřen starosta obce Milan Klikar.

4.  ZO se zabývalo přípravou rozpočtu na rok 2011. Bylo seznámeno s předběžným výsledkem hospodaření v roce 2010 :

Příjmy                                                           6,920 000 Kč

Výdaje                                                          6,770 000 Kč

Rozdíl                                                              150 000 Kč

Přebytek na BÚ se převádí do r. 2011

Příprava rozpočtu :

Předpokládané příjmy                                  6,729 000 Kč

Předpokládané výdaje (provoz)                 5,010 000 Kč

Rozdíl                                                               1,719 000 Kč

Přebytek z r. 2010                                             150 000 Kč

Zůstatek na investice                                   1,869 000 Kč

ZO schválilo zařazení těchto investičních akcí :

–  územní plán (předpokládaný náklad za zpracování 500 tis. Kč)

–  zateplení ZŠ ( spoluúčast k dotaci 350 tis. Kč )

–  nutné  stavební úpravy v ZŠ před zateplením (odhad nákladů 300 tis. Kč)

–  opravy místních komunikací po zimě ve výši 400 tis. Kč

–  vybudování části kanalizace od Maternových ke Stránským – stará cesta (odhad nákladů 150 tis. Kč)

–  náklady na revize komínů a odtahů plynu v obecních objektech (odhad nákladů 50 000 Kč )

5. ZO schválilo smlouvy s Lb.krajem:                                                                                                            a) o dopravní obslužnosti

b) o darování pozemků pod chodníkem na Kolářák

6. ZO schválilo prodej pozemků Hausmannovým a p. Jandovi za místně obvyklou cenu 20,- Kč/m2, záměr prodeje byl schválen na minulém zasedání ZO

7. ZO vzalo na vědomí darovací smlouvu a vyplacení příspěvku obci na zimní údržbu cest firmou Ekosev ve výši 20 000 Kč

8. ZO bylo informováno o závěrečném vyúčtování povodňové sbírky „Bílý Potok“. Proběhlo dle zákona do 3 měsíců od ukončení sbírky a podklady byly odeslány Libereckému kraji.

9. ZO se zabývalo možným využitím dotačního titulu z MR na téma Prevence proti škodám způsobených klimatickými srážkami

10. ZO se zabývalo stavem v obecní tělocvičně po změně správce, kterým je od začátku roku Barbora Zelenková. Došlo k závěru, že bude nutné zvýšit cenu za pronájem sálu a tím snížit náklady obce na energii a údržbu. Konkrétní podoba ceníku pronájmu bude s ohledem na zachování podpory místních spolků dopracována na příštím zasedání ZO.

12. ZO se zabývalo novým Nařízením vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů a kouřovodů. ZO připravuje pro naše občany možnost zajištění hromadné objednávky kominických služeb.