1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: oprava cesty na Bezděčín ke sloupu 338.361,-Kč dle nabídky, podíl na obnově odvodnění cesty na Vranovsko 8.573,-Kč (50% s Veselou), oprava palisády u chodníku na „Kolářák“ 2.912,-Kč, skládkovné za říjnové kontejnery 5.927,-Kč, sekání obec. pozemků (TS Lomnice) 3.920,-Kč
2.) ZO schválilo upravenou nabídku fy. SH COM na obměnu obou obecních PC
3.) ZO bylo seznámeno se zpracovanou studií dopravního zpřístupnění Městských lesů Lomnice n. Pop. v Tuhani, zadanou Městem Lomnice n. Pop. Z ní vyplývá jednoznačná ekonomická nevýhodnost navrženého přemístění deponie od č.p. 20 k silnici II/283 pod Zeleným hájem vzhledem k nákladům a zásobě dřevní hmoty v přilehlém oddíle lesa. Pro stále žádoucí odklon nákladní dopravy z jediné možné stávající deponie přes celou Tuhaň, zůstává pro obec aktuální nutnost obnovy části obecní cesty od č.p. 20 pod Zelený háj i přes komplikaci kolize katastrované cesty s vodním tokem. Ten je potřeba dořešit se správcem toku – Povodím Labe
4.) ZO se shodlo na termínu tradiční podzimní Besedy s občany, která se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu od 18.00 hod. v sále obecní tělocvičny
5.) ZO bylo seznámeno se  změnou akreditované laboratoře pro rozbory vzorků vody z obecního vodovodu. Po konzultaci a na doporučení OHS Semily jsme navázali spolupráci s osvědčenou Vodohospodářskou laboratoří v Pardubicích
5.) ZO bylo informováno o připravované změně „odpadové“ legislativy, podle které budou obce od r. 2015 povinny zajistit místa pro odkládání jak komunálního, tak i tříděného, nebezpečného a biologicky rozložitelného odpadu, vznikajícího na území obce. U nás bude tuto povinnost nadále splňovat SD, nově provozovaný fy. GWS
6.) ZO řešilo situaci se zvýšenou nákladní dopravou v obci, způsobenou uzávěrou silnice v Košťálově. V první fázi schválilo žádost o výměnu stávajícího dopravního značení u ZŠ za výraznější na reflexním podkladu
7.) ZO bylo seznámeno o volbě orgánů MR Pojizeří na následující volební období, kde obhájili své posty jak stávající předseda (D. Lampa) a místopředseda (Ing. J. Křapka), tak i předseda dozorčí rady (Ing. P. Hlůže). Dále byla určena výše společného příspěvku DSO MR Pojizeří a MAS Brána do Českého ráje pro rok 2015 na 35,-Kč/obyv.
8.) ZO schválilo každoroční příspěvky Svazu diabetiků a Svazu postižených civilizačními chorobami dle počtu stružineckých členů