1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: zimní údržba místních komunikací – ZEOS – prosinec 2013 = 20.110,-Kč, leden 2014 = 1.428,-Kč, smluvní dotační management po dobu udržitelnosti projektu zateplení budovy OÚ dle podmínek SFŽP = 36.300,-Kč, odkoupení oploceného pozemku okolo vodárny pod Pohoří = 26.060,-Kč, GP pro dělení pozemku p.č. 314/1v k.ú. Stružinec (nesoulad s KN) = 4.000,-Kč, úprava topení v č.p. 178 = 8.315,-Kč

2.)  ZO po projednání schválilo schodkový Rozpočet obce na rok 2013 dle zveřejněného Návrhu :                    Celkové  příjmy    7.830 800,-Kč
Celkové výdaje    9.294 674,-Kč

Rozdíl  bude hrazen z přebytku hospodaření v minulých letech

3.) ZO schválilo  žádost ZŠ a MŠ o převod zůstatku hospodaření z r. 2013 ve výši 82 872,48 Kč do rezervního fondu organizace. Dále ZO schválilo plánovaný rozpočet ZŠ a MŠ v celkové výši 650 000,-Kč a Žádost o poskytnutí příspěvku 1.000,-Kč na společnou etapovou hru dětí a rodičů v rámci školní družiny

4.) ZO schválilo prodloužení termínovaného vkladu u J&T banky s fin. rezervou    1 mil. Kč o další rok pro nejvýhodnější úročení při zajištěných financích na trhu

5.) V souvislosti s Novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb.k 1.1.2014  ZO schválilo navýšení odměn neuvolněné místostarostce na 4.500,-Kč/měs. a neuvolněným zastupitelům na 1.000,-Kč/měs. s účinností od 1.3.2014

6.) ZO po projednání schválilo nabídku osvědčené fy. OKNA.EU na výměnu oken v obecní tělocvičně za výhodných mimosezónních cenových podmínek

7.) ZO bylo seznámeno s pravidelnou Zprávou o bezpečnostní situaci  v obci za  r. 2013, zpracovanou OO PČR, kdy s evidovanými 6-ti trestnými činy a 7-mi přestupky se v konečném hodnocení stále ještě jedná o území s nízkou trestnou činností

8.) ZO bylo seznámeno s iniciativou bezděčínských chalupářů, směřující k možnému budoucímu prohlášení památkové ochrany stávajících objektů v osadě Bezděčín

9.) ZO zamítlo Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost mažoretkového souboru Popelky při DDM Sluníčko z Lomnice n. Pop. z důvodu rozporu s nastavenými pravidly ZO pro poskytování mimořádných podpor z rozpočtu obce

10.)  ZO schválilo nabídku fy. TR Antoš s.r.o. na pravidelnou předsezónní provozní kontrolu herních prvků dětského hřiště včetně obnovy nátěru

11.)  ZO se zabývalo neutěšenou situací okolo stružineckého rybníka a schválilo aktualizaci revitalizačního projektu z r. 1998, na jehož přepracovaném základě by bylo možno žádat o dotaci v očekávané výzvě OPŽP pro osu 6