1. ZO bylo seznámeno s výsledkem kontroly hospodaření obce, kterou provedl
KÚ Libereckého kraje. V rámci konečného přezkoumání hospodaření byl zjištěn
nedostatek, který nemá závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c)
zákona č. 420/2004 Sb.
– Nebyla provedena aktualizace směrnice pro poskytování a účtování cestovních
náhrad.
ZO pověřilo starostu zpracováním nové směrnice.
2. ZO bylo informováno o podání žádosti o příspěvek z Fondu požární ochrany
LK na vybavení JPO obce.
3. ZO se zabývalo investičními akcemi. Plánovány jsou tyto akce :
– práce na chodníku – budou zahájeny koncem března
– podlaha a odpad v tělocvičně
– přestavba kanceláře OÚ za účelem zvětšení a zkulturnění prostoru bude
realizována od pondělí 14.dubna a OÚ bude v tomto týdnu z technických
důvodů uzavřen
4. ZO se zabývalo provozem na nově vybudované polní komunikaci ze
Stružince na Rváčov. Vzhledem k tomu, že zde řidiči nedodržují rychlost, budou
na komunikaci umístěny dopravní značky – začátek obce – a křižovatka pod
Hůrkou bude rozlišena. Nová komunikace se označí jako vedlejší silnice a
hlavní povede k Borůvkovým.
5. ZO schválilo nákup židlí a nábytku do ZŠ. Část bude uhrazena z provozních
nákladů ZŠ a část z rezervního fondu, který je tvořen přebytky hospodaření.
6. ZO se zabývalo gratulováním starším spoluobčanům. Vzhledem k tomu, že se
stále zvyšuje věková hranice odchodu do důchodu, budou 65letým zasílány
gratulace a osobně navštíveni budou jubilanti od 70 let po pěti letech.
7. ZO vzalo na vědomí nařízení vlády č. 79/2008 Sb. o odměňování členů
zastupitelstva a schválilo ponechat odměny ve stejné výši.
8. ZO schválilo připojení se k petici, jejímž prostřednictvím vyjadřují obce
nesouhlas s návrhem novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., která je
nekoncepční, nesystémová a v konečném důsledku jdoucí proti zájmům
životního prostředí. Mimo jiné by se radikálně zvýšily poplatky za uložení
odpadů až na 1.500 Kč/t, které by systém výrazně zdražily.