1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: zálohová 65% faktura na zhotovení nových oken a dveří v obecní tělocvičně = 82.000,-Kč, úpravy na čerpačce a bazénu pohořského vodovodu = 4.396,-Kč

2.) ZO bylo seznámeno s potvrzenou objednávkou k budoucí aktualizaci PD + dotační inženýring na odbahnění stružineckého rybníka – bude konáno pouze v případě otevření vhodné dotační výzvy ze SFŽP               = 63.000,-Kč. Mimo objednávku zůstává geodetické zaměření množství nánosu a laboratorní rozbor sedimentu k určení hodnot rizikových prvků a látek, jež je limitující pro jeho možné zpětné využití na zemědělské půdě

3.) ZO bylo seznámeno s výpovědí pronájmu části obecních pozemků v Blatinách při katastrální hranici s Pohoří fy. ZEOS. Na základě dohody     p. Zelinky o pronájmu svých pozemků p. Lánskému se tyto obecní staly pro ZEOS k obdělávání nedostupnými. ZO očekává nabídku k pronájmu (či odkoupení) dotčených pozemků ze strany p. Lánského. Z prodeje i pronájmu je striktně vyňata cesta p.č. 1889 od č.p. 49 a 50 po „Příčnici“

4.) ZO bylo seznámeno se záměrem Kobrlových z č.p. 231 zpevnit přístupovou cestu ke své nemovitosti. Jelikož část cesty (cca 35 bm) je v majetku obce, ZO souhlasilo s přiměřenou (cca 30%) spoluúčastí na nákladech tohoto zpevnění

5.) ZO se opět zabývalo řešením přístupu k deponii Proglesu v Tuhani u č.p. 20. K předejití konfliktu s majitelem této nemovitosti ZO pověřilo starostu projednáním podmínek a možných variant řešení ještě před započetím plánované obnovy části obecní cesty od deponie směrem pod Zelený háj

6.) ZO bylo seznámeno s výstupy z jednání Školské rady. Paní ředitelka tlumočila požadavek OHS Semily k budoucímu zřízení jedné výlevky na sociálkách v ZŠ a dále potřebu obnovy pískového doskočiště a ukotvení hrazdy se šplhadly na školní zahradě. Díky velkému počtu dětí postupujících z naší MŠ do řad školáků bude nutno v následujícím období požádat o navýšení max. počtu žáků v naší ZŠ. Požadavek na půdní vestavbu školní družiny do podkrovního prostoru je s ohledem na stav krovu a neznámou únosnost dřevěné stropní konstrukce naprosto mimo současné finanční možnosti obce