1.  ZO vzalo na vědomí vyřízení a vyplacení půjček z FRB (Šídovi a Strnadovi), jak byly schváleny.

2.    ZO bylo informováno o účasti JSDHO na rekordu v dálkové dopravě vody z Dolních louček na Devět skal v okrese Žďár n. Sáz. Voda byla dopravena na vzdálenost 63,46 km. Veškerá použitá technika fungovala bez závad.

3.    ZO se zabývalo jarní likvidací objemných odpadů. Bylo konstatováno, že se občané chovali celkem ukázněně a v přistavených kontejnerech likvidovali především to, k čemu jsou určeny. Celkové náklady dosáhly částky 59 961 Kč.

4.    ZO vzalo na vědomí vyplacení příspěvku 796 Kč MS Pavlenka na občerstvení při uspořádání vycházky pro děti.

5.    ZO se zabývalo investičními akcemi:

– byla dokončena a převzata opěrná zeď za pohostinstvím „U Toníka“. Firma ZEPOS doúčtovala  202 136 Kč a celkové náklady dosáhly výše 849 535 Kč (nabídka 850 741 Kč).

– bylo dokončeno oplocení dětského hřiště. ZEOS doúčtuje částku 2 640 Kč za úpravu již vyrobených plotových polí a osazení vstupních branek latěmi.

Firma HNH dokončila a vyfakturovala tyto akce:

–         oprava kanálu (před Andrtem)                                                    3 311 Kč

–         šachta a příkop (k Vojtíškovým)                                                        13 781 Kč

–         řezání asfaltu (cesta k Dlouhým)                                                    439 Kč

–         oprava cesty (k Silovským)                                                                  7 210 Kč

–         oprava překopu a cesty po havárii vodovodu (u Sv.Troj.)                 49 940 Kč

–         oprava chodníku a obrubníků (u Rynešů)                                             3 869 Kč

–         oprava kanalizace a zhotovení trativodu u ZŠ                                      5 144 Kč

–         oprava výtluků v hl. silnici a na Cikánce                                               4 985 Kč

Připravované akce:

–         propust na potoce z lomu u Paličových

–         komunikace pro bezmotorovou dopravu pod hřištěm. Cena dle rozpočtu 702 924 Kč. Nabídka od HNH 586 807 Kč, další nabídky dodají firmy ZEPOS a Plichta Luboš Lomnice.

ZO schválilo zhotovení penetrovaných cest k Dlouhým s obrubníky (103 126 Kč) a k Vojtíškovým bez obrubníků (70 962 Kč) za nabídkové ceny od firmy HNH.

ZO vzalo na vědomí akceptaci žádosti na zateplení budovy ZŠ, což znamená, že je žádost po formální stránce v pořádku.

6.    ZO bylo informováno o výsledku kontroly hospodaření, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

7.    ZO se zabývalo přípravou voleb do Poslanecké sněmovny

Volby se konají v pátek 28.5. od 1400 do 2200 hod. a v sobotu 29.5. od 800 do 1400 hod.

Volit se bude jako tradičně ve dvou okrscích. Pro Stružinec a Pohoří je volební místnost v sále hostince Stařina a pro Tuhaň s Bezděčínem v salónku restaurace Tuhaňka. Distribuci volebních lístků zajistí zastupitelé dle rajonů do úterý 25.5.

8.    ZO bylo informováno o obnově lesa na Hůrce, který byl téměř zcela vykácen po kalamitní těžbě. Bylo zakoupeno 6 000 ks smrku á 6,40 Kč a 10 000 ks buku á 5,90 Kč.

Celková cena za sadbu včetně DPH je 107 140 Kč. Vysázení bude stát dalších 55 000 Kč.

9.    ZO se zabývalo zimní údržbou. ZEOS poslala poslední fakturu za vyhrnování v březnu (11 340 Kč). Celkové náklady na letošní zimní údržbu dosáhly výše 94 700 Kč.

10.    ZO bylo informováno o zametání místních komunikací a hlavní silnice, které provádí spřátelená firma KOBIT v rámci testování jimi vyrobených zametačů. Obec hradí pouze oběd pro obsluhu. Úspora, která obci touto spoluprací vzniká je téměř 25 000 Kč, což je částka, za kterou zametaly TS Lomnice.

11.    ZO se zabývalo cenou vodného. Jelikož jsme se stali plátci DPH a stávající cena 16 Kč by s daní činila 17,60 Kč, schválilo ZO cenu 18 Kč včetně DPH, která je platná od květnového odečtu.

12.    ZO schválilo dar 1 000 Kč občanskému sdružení Babybox pro odložené děti–STATIM.

Toto sdružení provozuje babyboxy po celé republice a nyní otvírá 36. v Jablonci n. Nis.

13.    ZO schválilo dodatek ke zřizovací listině ZŠ, kterým se určuje limit pro nákládání s majetkem bez konzultace se zřizovatelem do 5 000 Kč (jedná se i o vyřazování majetku).

Důvodem je to, že tato pasáž nedopatřením vypadla z nově schválené ZL a škola by musela žádat o schválení nákupu       , nebo vyřazení každé drobnosti.

14.    ZO schválilo nákup počítače do učebny ZŠ (15 000 Kč). Stávající centrální počítač je již morálně zastaralý a nezvládá zabezpečení síťového připojení. Bude použit jako další výukový.